GRA JĘZYKOWA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ MOTYWACJĘ STUDENTÓW DO NAUKI JĘZYKA?Abstrakt

Prezentowany artykuł stanowi podsumowanie językowej gry miejskiej „Po śladach rosyjskich w Krakowie”. W grze wzięło udział 80 osób, a 41 z nich wypełniło dobrowolną ankietę z informacją zwrotną. Celem ankiety było zbadanie, na ile studenci są świadomi procesów grupowych, w których uczestniczą oraz jak te procesy wpływają na ich motywację do nauki języka obcego. Wyniki naszych badań pokazują, że wzajemne odziaływanie członków grupy na siebie ma bezpośredni związek z motywacją studentów do osiągania lepszych wyników. Świadomość wpływu procesów grupowych na jednostkę jest niezwykle istotna, ponieważ umiejętne zarządzanie tymi procesami można wykorzystać w planowaniu strategii pracy z grupami studentów w celu zwiększenia ich efektywności w osiąganiu wyznaczonych celów. Tworzenie odpowiedniej przestrzeni do uczenia się doskonale wspierają ćwiczenia wykorzystujące elementy rywalizacji, zabawy, czy mechanikę gry. Wpływ grupy na jednostkę oraz facylitacja nie są nowymi zagadnieniami, ale są to tematy aktualne i wciąż wymagające wielu badań. 


Pobierz

Opublikowane : 2018-05-13


Darda-GramatykaJ., & Sitkiewicz (Szewczyk)G. (2018). GRA JĘZYKOWA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ MOTYWACJĘ STUDENTÓW DO NAUKI JĘZYKA?. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6269

Joanna Darda-Gramatyka  joanna.gramatyka@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków  Polska

Dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Rusycystycznego”, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego. Zainteresowania naukowe: psycholingwistyka, gramatyka komunikacyjna i metodyka nauczania języka obcego. 


Gabriela Sitkiewicz (Szewczyk) 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków  Polska
Dr, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, coach ECPC i sekretarz redakcji "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica". Zainteresowania naukowe: językoznawstwo pragmatyczne, psycholingwistyka, multimedia, coaching.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).