DEMOTYWATORY W ROSYJSKIM DYSKURSIE POLITYCZNYMAbstrakt

Dyskurs polityczny w szerokim ujęciu tworzą zarówno instytucjonalne, jak i nieinstytucjonalne formy komunikacji. Omawiany typ dyskursu ma strukturę radialną, na którą składają się gatunki centralne oraz peryferyjne. Ze względu na sferę realizacji, treść i specyfikę komunikatu, plakaty demotywujące o tematyce politycznej można zaliczyć do nieprototypowych gatunków dyskursu politycznego.

Przedmiotem opisu w artykule są rosyjskojęzyczne demotywatory, których bohaterami są najważniejsi politycy rosyjscy. Analizie poddano relacje formalne i semantyczne pomiędzy elementami kompozycyjnymi plakatów. Uwzględniono również czynniki pozajęzykowe, które są nieodłącznym składnikiem każdego dyskursu.

Wyniki badań pozwoliły na określenie cech gatunkowych demotywatora politycznego oraz na wskazanie jego funkcji w komunikacji politycznej.


Czekalski S., Wizualna intertekstualność // Brożyński P., Jędrzejczyk M. (red.), Obraz/ciało, Fundacja SPLOT, Kraków 2013.

Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, WAiP, Warszawa 2010.

Fras J., Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2005.

Kamińska M., Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2011.

Kołowiecki W., Memy internetowe jako nowy język Internetu, „Kultura i Historia” 2012, nr 21.

Kudlińska H., Demotywator jako nowy gatunek dyskursu 2.0, „Teksty Drugie” 2014, nr 3.

Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U. (red.), Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, Universitas, Kraków 2013.

Nowak J., Memy internetowe: teksty (cyfrowej) kultury językiem krytyki społecznej // Hofman I., Kępa-Figura D. (red.), Współczesne media. Język mediów, UMCS, Lublin 2013.

Walkiewicz A., Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej, „Teksty z ulicy” 2012, nr 14.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Intertekstualność współczesnej komunikacji internetowej. Intertekstualne odwołania wewnątrzgatunkowe w memach, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Poznań Linguistic Forum” 2016, nr 32.

Бабина Л.В., Об особенностях демотиватора как полимодального текста, «Филологические науки. Вопросы теории и практики» 2013, № 2.

Бугаева И.Б., Демотиваторы как новый жанр в Интернет-коммуникации: жанровые признаки, функции, структура, стилистика, «Стил» 2011, № 10.

Ворошилова М.Б., Политический креолизованный текст: ключи к прочтению, Урал. гос. пед. ун-т, Екатеринбург 2013.

Дземидок Б.: О комическом, Прогресс, Москва 1974. Пер. С. Свяцкий.

Канашина С.В., Интернет-мем и политика, «Политическая лингвистика» 2017, № 1.

Капела Э., Политизированные номинации в русскоязычном медиапространстве // K. Dembska, D. Paśko-Koneczniak (red.), Współczesne badania nad językiem rosyjskim i jego odmianami, UMK, Toruń 2017.

Карасик В.И., О типах дискурса // В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин (ред.), Языковая личность: институциональный и персональный дискурс, Перемена, Волгоград 2000.

Колесникова С.Н., Особенности политического дискурса, «Вестик Челябинского государственного университета» 2011, № 33.

Мельников С.С., Исторические предпосылки институционализации политического юмора, «Вестник МГИМО» 2014, № 6 (39).

Чернявская В.Е., Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность, Либроком, Москва 2009.

Шейгал Е.И., Семиотика политического дискурса, Волгоград 2000.

Pobierz

Opublikowane : 2018-11-18


KapelaE. (2018). DEMOTYWATORY W ROSYJSKIM DYSKURSIE POLITYCZNYM. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6421

Ewa Kapela  ewa.kapela@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny 
Dr, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej, zastępca dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: lingwistyka kulturowa, mediolingwistyka, politolingwistyka. Autorka monografii Prasowa wizja dziewczyny (analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich czasopism młodzieżowych) (Wyd. UŚ 2015), a także artykułów z zakresu współczesnego rosyjskiego i polskiego dyskursu politycznego oraz medialnego. Kontakt: ewa.kapela@us.edu.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).