DWIE SFERY OSOBOWOŚCI STUDENTA RUSYCYSTYAbstrakt

TWO SPHERES OF PERSONALITY OF A RUSSIAN STUDIES STUDENT

This paper presents the results of questionnaire survey conducted among 65 students of Russian studies at the University of Szczecin. The survey concerned the cognitive sphere of personality that takes into account the mental aptitude of respondents and the affective sphere associated with the plane of feelings and emotions that accompany the process of language learning. During the study, the factors which specifically characterise the examined sample of students were identified. In the cognitive sphere, they are as follows: intelligence (linguistic and interpersonal), mechanical visual and auditory memory, cognitive styles (field independence, reflexivity), approaches to linguistic phenomena (styles: logical, wide, open), and communication achievement strategies (the so-called increased risk strategies). The most important factors of the affective sphere are: extrovert-introvert personality type, instrumental and integrative motivation to learn a foreign language, law and undervalued assessment of own language skills. Most students showed the ability to cope with emotions and resistance to stress.

 

 ДВЕ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-РУСИСТА

            В статье представлены результаты исследований, проведённых среди 65 студентов-русистов Щецинского университета. Анкетные данные относятся к когнитивной сфере личности, предусматривающей интеллектуальные наклонности исследуемых, а также к аффективной сфере, определяющей спектр чувств и эмоций, связяанных с процессом языкового обучения. В ходе исследований были установлены факторы, которые отдельным способом характеризуют исследуемую выборку студентов. В когнитивной сфере выступают следующие факторы: интеллект (лингвистический и межличностный), механическая зрительная память, механическая слуховая память, познавательные стили (независимость от поля, рефлексивность), способы подхода к языковым явлениям (стили: логический, широкий, открытый), а также коммуникативные стратегии успехов (так называемые стратегии повышенного риска). К наиболее существенным элементам аффективной сферы относятся: экстравертно-интровертный тип личности, инструментально-интегрирующая мотивация, низкая и заниженная оценка собственных языковых знаний. Большинство студентов проявляет умение справляться с эмоциями и стрессом.


do uzupełnienia


Opublikowane : 2019-04-20


JanaszekK. (2019). DWIE SFERY OSOBOWOŚCI STUDENTA RUSYCYSTY. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7304

Krystyna Janaszek  krystyna.janaszek@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński  Polska

dr hab., prof. US — autorka trzech monografii naukowych i ponad 80 innych publikacji z zakresu glottodydaktyki. Podstawowe zainteresowania badawcze autorki dotyczą zagadnień związanych z psychologicznymi aspektami uczenia się języków obcych.

 

 

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).