«Счастливые люди». Образ художника в цикле очерков Юрия Домбровского ГонцыAbstrakt

„Szczęśliwi ludzie”. Obraz artysty w cyklu szkiców Jurija Dombrowskiego Гонцы

 

Przedmiotem refleksji w niniejszym artykule jest obraz artysty w ujęciu Jurija Dombrowskiego. Pisarz uważał artystów i, szerzej, twórców kultury, za „ludzi szczęśliwych”. Szczęście dla artysty w jego pojęciu to posiadanie talentu, możliwość rozwoju, uczestnictwo w kulturze. Podjęta została także próba udowodnienia, że bohaterowie zbioru szkiców Гонцы są bliscy Dombrowskiemu jako artyście i człowiekowi ze względu na stosunek do sztuki, kultury i sposób postrzegania świata.

„Happy people”. The artist’s image in a series of sketches by Jurij Dombrowski Гонцы

 

A matter of reflection in this article is the artist’s image in Jurij Dombrowski’s perspective. The writer considered artists and, more broadly, the culture’s creators as “happy people”. In his point of view, the happiness for artists would be having talent, development opportunities and participation in the culture. Also attempt of proving that the characters in Гонцы essays collection are close to Dombrowski as an artist and human, given his attitude to art, culture and his worldview, has been made.


do uzupełnienia

Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


KnurowskaM. (2019). «Счастливые люди». Образ художника в цикле очерков Юрия Домбровского Гонцы. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7305

Monika Knurowska  monika.knurowska@up.krakow.pl
UO Kraków  Polska
dr, adiunkt w Katedrze Literatury Rosyjskiej w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorka monografii На обочине”. Герой рассказов Людмилы Улицкой, Kraków 2015.Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).