WESELNE BAJKI Z REJONU WILIEGODZKIEGO W KONTEKŚCIE KULTURY ŚMIECHU I FOLKLORU OBRZĘDOWEGOAbstrakt

WESELNE BAJKI Z REJONU WILIEGODZKIEGO
W KONTEKŚCIE KULTURY ŚMIECHU I FOLKLORU OBRZĘDOWEGO

W artykule poczyniono obserwacje na temat zmian tekstowych w czasie, zostały poruszone problemy dyfuzji międzygatunkowej na materiale tekstów folkloru weselnego, które rozpatrzono w kontekście zagadnienia regeneracji tradycji ludowej. W charakterze materiału egzemplifikacyjnego wykorzystano folklor weselny zapisany na początku XXI w. w czasie badań terenowych na obszarze Obwodu Archangielskiego (rejon wilegodzki). Analiza tekstów prowadzi do wniosku, że oracje weselne wykazują otwartość wobec różnych źródeł tradycji ludowej pod warunkiem istnienia między nimi bliskości tematycznej.

 

WEDDING FABLES OF THE VILEGODSKY DISTRICT OF THE ARKHANGELSK REGION IN THE CONTEXT
OF HUMOROUS CULTURE AND CEREMONIAL FOLKLORE

Summary

In the article the author make observations of changes over time in folklore text, touch the questions of genre diffusion on material of wedding folklore in the context of a problem of regeneration of folklore tradition. The analysis of texts noted at the beginning of 21st century in Vilegodsky district of the Arkhangelsk region has allowed the author to draw a conclusion about ability of genre of wedding speeches to the using of various folklore sources on the condition that the typical for wedding ceremony topics are fulfilled in them.


Pobierz

Opublikowane : 2018-11-18


KraszeninnikowaJ. (2018). WESELNE BAJKI Z REJONU WILIEGODZKIEGO W KONTEKŚCIE KULTURY ŚMIECHU I FOLKLORU OBRZĘDOWEGO. Przegląd Rusycystyczny, (1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7398

Julia Kraszeninnikowa  krasheninnikova@rambler.ru
Centrum Naukowe Komi Uralskiego Oddz. RAN w Syktywkarze  Federacja Rosyjska

Dr nauk filologicznych, kierownik Sekcji Folkloru Instytutu Języka, Literatury i Historii Centrum Naukowego Komi Uralskiego Oddz. RAN w Syktywkarze. Autorka prac o gatunkach folkloru, ustnej tradycji Rosyjskiej Północy oraz eksperymentalnej tekstologii.
Kontakt: krasheninnikova@rambler.ru
ORCID: 0000-0002-2045-4486

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).