Sentiment analysis: главные теоретические аспекты и некоторые прикладные подходы


Abstrakt

Sentiment analysis: główne aspekty teoretyczne oraz wybrane zastosowania praktyczne
w zakresie analizy opinii i nastrojów (sentymentu)

W artykule prezentowane są główne założenia teoretyczne w zakresie rozwoju metod Sentiment Analysis oraz możliwości poszerzenia ich praktycznych zastosowań w takich sferach komunikacji jak marketing, usługi, media społecznościowe i blogi. W tym wypadku lingwistyka komputerowa i przetwarzanie języka naturalnego w podejściu do tekstów sprowadza się do badania ludzkich emocji. Autor przedstawia zastosowanie naukowe w zakresie Sentiment Analysis w wybranych krajach.


Antonova, Aнна. Solov’yev, Aleksey. “Ispol’zovaniye metoda uslovnykh sluchaynykh poley dlya obrabotki tekstov na russkom yazyke.” Komp’yuternaya lingvistika i intellektual’nyye tekhnologii. Sb. nauchnykh statey, Vyp. 12(19). Moskva: Izdatel’stvo RGGU, 2013 [Антонова Анна, Соловьев Aлексей. “Использование метода условных случайных полей для обработки текстов на русском языке.” Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Сб. научных статей, Вып. 12(19). Москва: Издательство РГГУ, 2013]

Balahur, Alexandra. Turchi, Marco. “Multilingual sentiment analysis using machine translation?” Proceedings of the 3rd Workshop in Computational Approaches to Subjectivity and sentiment analysis. Stroudsburg (PA), Association for Computational Linguistics, 2012.

Boiy, Erik. Moens, Marie-Francine. “A machine learning approach to sentiment analysis in multilingual Web texts.” Information Retrieval, 2009, 12, Issue 5, October.

Ceron, Andrea. Curini, Luigi. Iacus, Stefano Maria. Social Media e Sentiment Analysis. L’evoluzione dei fenomeni sociali attraverso la Rete. Milano: Springer Milan, 2014.

Goleman, Daniel. Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything. New York: Random House, 2009.

Koltsova, Olessia, Alexeeva, Svetlana, Kol’tsov Sergey. “An opinion word lexicon and a training dataset for Russian sentiment analysis of social media.” Proceedings of the International Conference on Computational Linguistics and Intellectual Technologies, June 1–4, 2016.

Loukachevitch, Natal’ya, Levchik, Anatoliy. “Creating a general Russian sentiment lexicon.” Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation. Portorož (Slovenia): ELRA, 2016.

Loukachevitch, Natal’ya. Rubtsova, Yuliya. “SentiRuEval-2016: Overcoming time gap and data sparsity in Twitter sentiment analysis.” Proceedings of the International Conference on Computational Linguistics and Intellectual Technologies, June 1–4, 2016.

Moreno Ortiz Antonio, “Lingmotiv: a User-focused Sentiment Analysis Tool.” Procesiamento del Lenguaje Natural, marzo 2017.

Moreno Ortiz, Antonio and Pérez Hernández, Chantal. “Tecnolengua Lingmotif at TASS 2017: Spanish Twitter Dataset Classification Combining Wide-coverage Lexical Resources and Text Features.” TASS 2017: Workshop on Semantic Analysis at SEPLN, septiembre 2017 <http://ceur-ws.org/Vol-1896/p3_tecnolengua_tass2017.pdf>.

Pang, Bo, Lee, Lillian. “Opinion Mining and Sentiment Analysis.” Foundations and Trends in Information Retrieval, 2 (1–2) 2008.

Pazel’skaya, Anna, Solov’yev, Aleksey. “Metod opredeleniya emotsiy v tekstakh na russkom yazyke.” Komp’yuternaya lingvistika i intellektual’nyye tekhnologii. Sbornik nauchnykh statey, Vyp. 11(18). Moskva: Izdatel’stvo RGGU, 2011 [Пазельская Анна, Соловьев Алексей. “Метод определения эмоций в текстах на русском языке.” Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Сборник научных статей, Вып. 11 (18). Москва: Издательство РГГУ, 2011].

Rubtsova, Yuliya. “Constructing a corpus for sentiment classification training.” Programmnyye produkty i sistemy [Программные продукты и системы], март, 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-05


PersiU. (2019). Sentiment analysis: главные теоретические аспекты и некоторые прикладные подходы. Przegląd Rusycystyczny, 169(1). https://doi.org/10.31261/pr.7726

Ugo Persi  ugo.persi@unibg.it
Państwowy Uniwersytet w Bergamo  Włochy
http://orcid.org/0000-0001-6601-768X

Dr nauk filologicznych, profesor, kierownik Katedry Slawistyki w uniwersytecie w Bergamo (Włochy). Opublikował w Rosji i równolegle we Włoszech monografie Модерн и слово. Стиль модерн в русской и европейской литературе i „Не пой, красавица, при мне....” Территория русского романтизма oraz ponad sto artykułów naukowych. Jest redaktorem tomu Italia, Russia e dintorni. Piccola rassegna tipologica del viaggiare. Zainteresowania naukowe: literatura, muzyka i sztuki wizualne XIX wieku, kultura rosyjska oraz dziennikarstwo w Rosji i we Włoszech.


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).