Интолерантность и ее виды в дискурсе современных российских СМИ


Abstrakt

W artykule rozpatrywany jest problem nietolerancji jako wyjątkowo aktualny we współczesnym świecie w odniesieniu do normy kulturowej i komunikacyjnej jako kluczowej zasady moralnej, światopoglądowej, komunikacyjnej, która określa dominujący w społeczeństwie typ zmiennych sensów, wartościowań w wypowiedziach i tekstach. Autor przedstawia przejawy nietolerancji we współczesnych mediach rosyjskich.

Słowa kluczowe: nietolerancja, kultura, dialog kultur, media rosyjskie, obcość kulturowa, tradycyjne wartości.

 


Averintsev, Sergey S. “Kogda ruka ne sozhmetsya v kulakю” Vek XX i mir 1990, no. 7, s. 11–17 [Аверинцев, Сергей С. “Когда рука не сожмется в кулак.” Век XX и мир 1990, №7, с. 11–17].

Bakhtin, Mikhail M. Estetika slovesnogo tvorchestva. Moskva: Iskusstvo, 1986 [Бахтин, Михаил М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1986].

Bakulina, Svetlana D. “‘Svoy’ — ‘chuzhoy’ v prostranstve tolerantnogo/intolerantnogo soznaniya.” Real’nost’. Chelovek. Kul’tura: universalii nauchnogo znaniya: Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii. Omsk, 20–21 dekabrya 2007, Omsk, 2007, s. 3–5 [Бакулина, Светлана Д. “‘Свой’ – ‘чужой’ в пространстве толерантного/интолерантного сознания.” Реальность. Человек. Культура: универсалии научного знания: Материалы Всероссийской на­учной конференции. Омск, 20–21 декабря 2007, Омск, 2007, с. 3–5].

Chepkina, Elina V. Problemy tolerantnosti v sredstvakh massovoy informatsii. Yekaterinburg: Izdatel’stvo Ural’skogo universiteta, 2016 [Чепкина, Элина В. Проблемы толерантности в средствах массовой информации, Екате­ринбург: Издательство Уральского университета, 2016].

Czyżewski, Marek. “Tolerancja i nietolerancja: pojęcia i postulaty.” Etyka 2011, no. 44, s. 58-78.

Habermas, Jurgen. “Intolerance and Discrimination.” International Journal of Constitutional Law 2003, vol. 1, p. 2–12.

Habermas, Jurgen. Vovlecheniye Drugogo. Ocherki politicheskoy teorii. Per. s nem. Sankt-Peterburg: Nauka, 2001 [Хабермас, Юрген. Вовлечение Другого. Очерки политической теории. Пер. с нем. Санкт-Петербург: Наука, 2001]

Kolosov, Sergey A. Konstruirovaniye sotsial’noy nenavisti v diskurse. Avtoref. dis. … kand. filol. Nauk. 10.02.19, Tver’, 2004 [Колосов, Сергей А. Конструирование социальной ненависти в дискурсе. Автореф. дис. … канд. филол. Наук. 10.02.19. Тверь, 2004]

Kol’tsova, Yekaterina Y. Taratuta, Yekaterina Y. “Izmereniye tolerantnosti.” Zhur­nal sotsiologii i sotsial’noy antropologii 2003, t. VI, no. 4, s. 113 [Кольцова, Ека­терина Ю. Таратута, Екатерина Е. “Измерение толерантности.” Журнал социологии и социальной антропологии, 2003, т. VI, №4, c. 113].

Likhachev, Dmitriy S. “Dva tipa granits mezhdu kul’turamiю” Likhachev, Dmitriy S. Ocherki po filosofii khudozhestvennogo tvorchestva, Sankt-Peterburg: издательство???, 1996, s. 97–102 [Лихачев, Дмитрий С. “Два типа границ между культурами.” Лихачев, Дмитрий С. Очерки по философии художественного творчества, Санкт-Петербург: издательство???, 1996, с. 97–102].

Prokhorov, Yevgeniy P. Zhurnalistika i demokratiya. Moskva: RIP-kholding, 2001 [Прохоров, Евгений П. Журналистика и демократия, Москва: РИП-холдинг, 2001]

Schmitt, Karl. Ponyatiye politicheskogo. Per. s nem.. Voprosy sotsiologii 1992, no. 1, s. 37–67 [Шмитт, Карл. Понятие политического. Пер. с нем. Вопросы социологии 1992, №1, с. 37-67.

Tolerantnost’ i intolerantnost’ v sovremennom obshchestve v usloviyakh mirovogo krizisa-2010. Sankt-Peterburg Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2011 [Толерантность и интолерантность в современном обществе в условиях мирового кризиса-2010, Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2011].

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-05


PołonskiyA. (2019). Интолерантность и ее виды в дискурсе современных российских СМИ. Przegląd Rusycystyczny, 169(1). https://doi.org/10.31261/pr.7728

Andrey V. Połonskiy  andrey.polonskiy@gmail.com
Белгородский государственный национальный исследовательский университет  Federacja Rosyjska
http://orcid.org/0000-0002-2678-6203

Профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой журналистики Института общественных наук и массовых коммуникаций, Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Сфера научных интересов: медиакультура, медиакоммуникации, медиаэстетика, дискурс современных СМИ, медиалингвистика, медиастилистика, медиатекст, теория публицистики, лингвокультурология, межкультурная коммуникация.


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).