Codzienność wsi po transformacji (Opowieści galicyjskie Andrzeja Stasiuka i Rodzinа Jołtyszewów Romana Senczina)


Abstrakt

Wieś szczególnie mocno odczuła skutki transformacji ustrojowej, pozostając na peryferiach zainteresowania władz centralnych. Kryzys dotknął nie tylko gospodarkę, ale także relacje rodzinne i sąsiedzkie, ponieważ komunizm naruszył harmonię koegzystencji człowieka z naturą i lokalną społecznością. Autor artykułu rozpatruje różne aspekty wiejskiej codzienności końca XX wieku w Polsce i Rosji na przykładzie Opowieści galicyjskich Andrzeja Stasiuka i Rodziny Jołtyszewów Romana Senczina. Analiza komparatystyczna pozwala na wyodrębnienie istotnych różnic w sposobach przedstawienia polskiej i rosyjskiej codzienności wsi.

 


Słowa kluczowe

Andrzej Stasiuk; Roman Senczin; Codzienność; Wieś; Rodzina Jołtyszewów; Opowieści Galicyjskie

Aleksijewicz, Swietłana. Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka. Transl. Czech, Jerzy. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014.

Brach-Czaina Jolanta. Szczeliny istnienia. Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999.

Czapliński, Przemysław. “Śmierć, śmierć, inne życie: wieś w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku.” Teksty Drugie 2017, no. 6.

Duda, Katarzyna Anna. Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku: Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Starobiniec…. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017.

Ot modernizma k postmodernizmu. Russkaya literatura XX–XXI vekov. Sbornik statey v chest' profesora Galiny Vashkelevich. Ed. Skotnitska, Anna. Svezhiy, Yanush. Kraków: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, 2014 [От модернизма к постмодернизму. Русская литература XX-XXI веков. Сборник статей в честь профессора Галины Вашкелевич. Ed. Скотницка. Анна, Свежий, Януш. Kraków: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, 2014].

Pańkowska, Ewa. “Mir umirayushchey russkoy derevni v tvorchestve 'novykh realistov' (na materiale romanov: 'San'ka' Zakhara Prilepina i 'Yeltyshevy' Romana Senchina).” Studia Wschodniosłowiańskie 2015, no. 15 [Pańkowska, Ewa. “Мир умирающей русской деревни в творчестве «новых реалистов» (на материале романов: "Санька" Захарa Прилепинa и "Елтышевы" Романа Сенчина).” Studia Wschodniosłowiańskie 2015, no. 15].

Rasputin, Valentin. Proshchaniye s Materoy. Moskva: Molodaya gvardiya, 1980 [Распутин, Валентин Григорьевич. Прощание с Матерой. Москва: Молодая гвардия, 1980].

Roman-Rawska, Katarzyna. “Społeczny pesymizm w prozie Romana Sienczina.” Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 2015, no. 25.

Solzhenitsyn, Aleksandr. Sobraniye sochineniy v 30 tomakh. Vol. 1. Moskva: Vremya, 2006 [Солженицын, Александр Исаевич. Собрание сочинений в 30 томах. Vol. 1. Москва: Время, 2006].

Stasiuk, Andrzej. “A jeśliby nawet to wszystko zmyślił.” Gazeta Wyborcza 2010, no. 51.

Stasiuk, Andrzej. Opowieści galicyjskie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1995.

Supa, Wanda. “W kręgu problemów rosyjskiego „nowego realizmu”.” Studia Wschodniosłowiańskie 2014, no. 14.

Tradycja i nowoczesność: język i literatura Słowian Wschodnich. Ed. Chodurska, Halina. Kotkiewicz, Aurelia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.

Wawrzyńczak, Aleksander. Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego”: Wasilij Biełow, Władimir Liczutin, Walentin Rasputin. Kraków: Universitas, 2005.

Pobierz

Opublikowane : 2020-03-05


NowaczewskiA. (2020). Codzienność wsi po transformacji (Opowieści galicyjskie Andrzeja Stasiuka i Rodzinа Jołtyszewów Romana Senczina). Przegląd Rusycystyczny, 170(2). https://doi.org/10.31261/pr.7785

Artur Nowaczewski  artur.nowaczewski@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Polska
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).