Obraz rosyjskiej codzienności w powieści Tekst Dmitrija Głuchowskiego


Abstrakt

Artykuł Obraz rosyjskiej codzienności w powieści Tekst Dmitrija Głuchowskiego poświęcony jest omówieniu zjawiska rosyjskiej codzienności i jej charakterystyce. Na podstawie sytuacji egzystencjalnej głównego bohatera utworu, Ilji Goriunowa, autor przedstawia konstytuujące rosyjską codzienność kategorie obcości, kontrastu, fatalizmu i pesymistycznego determinizmu. Głuchowski nawiązuje w swojej analizie do szerokiego kontekstu kulturowo-literackiego. W powieści widoczne są czytelne aluzje i cytaty z rosyjskich klasyków: Lwa Tołstoja, Fiodora Dostojewskiego, Iwana Turgieniewa, a także dialog z przedstawicielami współczesnej literatury rosyjskiej.


Słowa kluczowe

codzienność; powszedniość; współczesna literatura rosyjska; Dmitrij Głuchowski; Tekst

Arciszewska, Katarzyna. “33 mgnienia szczęścia. Obraz Rosji w opowiadaniach Ingo Schulze.” Rosja w krysztale. Rozważania, fakty, miraże. Red. Oboleńska, Diana. Patocka-Sigłowy, Urszula. Arciszewska, Katarzyna. Rutecka, Karolina. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

Bezwiński, Adam. “Puszkina i innych pytania o Rosję,” Studia Rossica Posnaniensia 1991, nr 21: 3–13.

Demidov Oleg. Katastrofa v kosmose russkoy slovesnosti. <http://rara-rara.ru/menu-texts/katastrofa_v_kosmose_russkoj_slovesnosti> [Демидов Олег. Катастрофа в космосе русской словесности. <http://rara-rara.ru/menu-texts/katastrofa_v_kosmose_russkoj_slovesnosti>]

Głowiński, Michał. “Groteska jako kategoria estetyczna,” Groteska. Red. Głowiński, Michał. Gdańsk: Słowo/ obraz terytoria, 2003.

Glukhovsky, Dmitry. Tekst. Przeł. Podmiotko, Paweł. Kraków: Insignis, 2017.

Kiriyenkov, Igor'. Dmitriy Glukhovskiy o tekhnozavisimosti, 228-y stat'ye i ekranizatsii “Metro 2033” [Кириенков, Игорь. Дмитрий Глуховский о технозависимости, 228-й статье и экранизации “Метро 2033”, <https://daily.afisha.ru/brain/6350-o-tehnozavisimosti-228-y-state-i-ekranizacii-metro-2033/>]

Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. t. 6. Warszawa: Rzeczpospolita, 2007.

Kowalczuk, Urszula. „Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalbeta Stifiera do współczesności”, pod red. Grażyny Borkowskiej i Anety Mazur, Opole 2007: [recenzja]”, Wiek XIX: Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, 2008, nr 1 (43) <http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2008-t1_(43)/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2008-t1_(43)-s149-156/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2008-t1_(43)-s149-156>.

Kube, Marcin. “Tekst” Głuchowskiego: przechowalnia naszej duszy <https://www.rp.pl/Literatura/171129040-Tekst-Gluchowskiego-Przechowalnia-naszej-duszy.html>

Orlikowski, Anna. „Wartość obcego. Fenomenologia obcego i motywy etyki przednormatywnej.” Filo-Sofija 2016, no. 2(33).

Pelevin, Viktor. Betman Apollo. Moskva: Eksmo, 2013 [Пелевин, Виктор. Бэтман Аполло. Москва: Эксмо, 2013].

Przebinda, Grzegorz. Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999–2004. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2004.

Przybysz, Anna. “Rekonfiguracja. Dmitrij Głuchowski na gruncie realizmu.” Porównania 2018, no. 2(23).

Schulze, Ingo. 33 mgnienia szczęścia. Pamiętnik znaleziony w drodze do Petersburga. Przeł. Anna Kryczyńska. Warszawa: Muza, 2003.

Strukova, Marina. O romane Glukhovskogo “Tekst” <http://writervall.ru/gluhovskij-tekst/> [Струкова, Марина. О романе Глуховского “Текст” <http://writervall.ru/gluhovskij-tekst/>]

Waldenfels, Bernhard. Podstawowe motywy fenomenologii obcego. Przeł. Sidorek, Janusz. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2009.

Węcławek, Dominika. Dmitrij Głuchowski: Najwięcej krzywdy Rosjanom wyrządzili Rosjanie <http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,17796859,Dmitrij_Gluchowski__Najwiecej_krzywdy_Rosjanom_wyrzadzili.html>

Żakiewicz, Zbigniew. Rosja, Rosja…. Gdańsk: Polnord, 2006.

Pobierz

Opublikowane : 2020-03-05


Arciszewska-TomczakK. (2020). Obraz rosyjskiej codzienności w powieści Tekst Dmitrija Głuchowskiego. Przegląd Rusycystyczny, 170(2). https://doi.org/10.31261/pr.7792

Katarzyna Arciszewska-Tomczak  katarzyna.arciszewska@ug.edu.pl
Uniwersytet Gdański  Polska
http://orcid.org/0000-0003-0610-8509

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe: rosyjska literatura przełomu XIX i XX wieku, rosyjska i powszechna literatura grozy, fantastyka rosyjska, literatura i kultura popularna, ezoteryzm w kulturze rosyjskiej i polskiej.

Kontakt: katarzyna.arciszewska@ug.edu.pl

ORCID: 0000-0003-0610-8509


Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).