Wołyńskie wspomnienia w opowiadaniu "W złym towarzystwie" Władimira Korolenki


Abstrakt

Wołyńskie wspomnienia w opowiadaniu "W złym towarzystwie" Włodzimierza Korolenki

Artykuł poświęcony jest wspomnieniom bohatera-narratora w opowiadaniu Włodzomierza Korolenki W złym towarzystwie. Celem analizy jest określenie, w jaki sposób pamięć bohatera kształtuje obraz świata, jakie rodzaje pamięci pozwalają odtworzyć przeszłość, a także odpowiedź na pytanie czy pamięć autobiograficzna autora bierze udział w tworzeniu obrazu miejsca w tekście. Rzeczywistość przedstawiona w utworze jest obrazem zapisanych w pamięci narratora-bohatera zdarzeń, sytuacji, ludzi, miejsc, dawnych emocji i uczuć. W odtwarzaniu przeszłości biorą udział różne formy pamięci: „pamięć widząca miejsca”, pamięć wizualna, uczuciowa (mimowolna), intelektualna, a także  pamięć autobiograficzna autora. Tworzą one obraz będący sumą doznań sensorycznych i uczuciowych przywoływanych we wspomnieniach bohatera.


Słowa kluczowe

Korolenko, Wołyń, rodzaje pamięci, obraz miejsca, pamięć autobiograficzna autora

Pobierz

Opublikowane : 2020-05-26


Nowakowska-OzdobaJ. (2020). Wołyńskie wspomnienia w opowiadaniu "W złym towarzystwie" Władimira Korolenki. Przegląd Rusycystyczny, (3 (171). https://doi.org/10.31261/pr.7889

Joanna Izabela Nowakowska-Ozdoba  jozdoba1@op.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
http://orcid.org/0000-0003-4881-0187

Doktor habilitowany, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, profesor UJK

Zainteresowania naukowe: proza rosyjska XIX wieku, romantyzm w literaturze rosyjskiej, wpływy  zachodnioeuropejskie w literaturze rosyjskiej, w szczególności gotycyzm, tekst wołyński w literaturze rosyjskiej Tytuły publikacji: Proza Aleksandra Bestużewa-Marlinskiego w okresie  zesłania (1829-1837), Kielce 2001. Inspiracje gotyckie w rosyjskiej powieści historycznej okresu romantyzmu, Kielce 2011. 

Adres korespondencyjny: 25-384 Kielce, ul. Kochanowskiego 28/2

jozdoba1@op.pl


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).