Przyswajanie języka obcego przez kobiety i mężczyzn. Podobieństwa i różnice indywidualne


Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, które autorka przeprowadziła wśród studentów kierunków neofilologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. W ankiecie wzięło udział 45 kobiet i 45 mężczyzn. Badano podobieństwa i różnice indywidualne w ramach dwóch sfer osobowości: intelektualnej i afektywnej. W sferze intelektualnej różnice między grupami dotyczyły: procesów i cech pamięci, stylów poznawczych i stylów myślenia oraz uzdolnień językowych (np. kobiety mają większą łatwość wypowiedzi, a mężczyźni zdolność do analizy językowej). Ujawnione podobieństwa to: podejście do zjawisk językowych (podobna wrażliwość gramatyczna) oraz stosowanie zbliżonych strategii komunikacyjnych (preferencja dla strategii osiągnięć). Ustalono, że w sferze afektywnej kobiety i mężczyźni różnią się nieznacznie typami osobowości i przeżywaniem stanów emocjonalnych na zajęciach (kobietom częściej towarzyszą emocje negatywne). Podobieństwa dotyczą motywów uczenia się języków obcych (dominuje motywacja instrumentalno-integrująca) i niskiej samooceny (niewiara we własne możliwości językowe).

 


Słowa kluczowe

akwizycja języka, kobiety, mężczyźni; podobieństwa, różnice

Brzeziński, Jerzy. Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Eysenck, Hans. The Structure of Human Personality. London: Methuen, 1970.

Gardner, Howard. Multiple intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books, 1993.

Komorowska, Hanna. Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.

Komorowska, Hanna. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005.

Kurcz, Ida. Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000.

Lesiak-Bielawska, Elżbieta. Styl uczenia się i jego praktyczne implikacje dla dydaktyki języków obcych. „Języki Obce w Szkole” 2007, nr 1.

Maslow, Abraham. Motywacja i osobowość. Trans. P. Sawicka. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990.

Matczak, Anna. „Style poznawcze”. Ed. Strelau, Jan. Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.

Michońska-Stadnik, Anna. Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.

Oleś, Piotr. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003.

Pervin, Lawrence. Psychologia osobowości. Trans. M. Orski. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

Pietrasiński, Zbigniew. „Zdolności”. Ed. Tomaszewski, Tadeusz. Psychologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.

Pilch, Tadeusz. Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 1998.

Strelau, Jan. Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

Strelau, Jan. Jurkowski, Andrzej. Putkiewicz, Zygmunt. Podstawy psychologii dla nauczycieli. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.

Strelau, Jan. Pietrasiński, Zbigniew. Reykowski, Janusz. „Osobowość”. Ed. Tomaszewski, Tadeusz. Psychologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.

Suchecka, Ewa. Uczmy inaczej. Inteligencje wielorakie w nauczaniu języka angielskiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2012.

Szałek, Marek. Jak motywować uczniów do nauki języka obcego. Motywacja w teorii i praktyce. Poznań: Wydawnictwo Wagros, 2004.

Szczepaniak, Piotr. Strelau, Jan. Wrześniewski, Kazimierz. Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera. „Przegląd Psychologiczny” 1986, nr 36.

Szewczuk, Włodzimierz. Podstawy psychologii. Podręcznik akademicki. Warszawa: Fundacja Innowacja, 2000.

Wilczyńska, Weronika. Michońska-Stadnik, Anna. Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictw

Pobierz

Opublikowane : 2020-05-26


JanaszekK. (2020). Przyswajanie języka obcego przez kobiety i mężczyzn. Podobieństwa i różnice indywidualne. Przegląd Rusycystyczny, (3 (171). https://doi.org/10.31261/pr.7974

Krystyna Janaszek  krystynajanaszek@interia.pl
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Językoznawstwa  Polska
http://orcid.org/0000-0002-0488-3272

Dr hab., profesor Uniwersytetu Szczecińskiego; autorka trzech monografii oraz około 90 innych prac naukowych. Najważniejsze wątki badawcze dotyczą zagadnień związanych z glottodydaktyką. Są to: 1) niepowodzenia uczniów szkół podstawowych i średnich w procesie glottodydaktycznym; 2) znaczenie czynników osobowościowych w toku kształcenia językowego studentów neofilologów; 3) umiejętność uczenia się; komunikacyjne kompetencje językowe studentów rusycystów i strategie stosowane przez nich
w dłuższych wypowiedziach pisemnych.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).