ZMIANY AKCENTOWE WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU ROSYJSKIM – ANALIZA DANYCH ANKIETOWYCH


Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie stopnia aktywności wybranych tendencji akcentowych w mowie rodzimych użytkowników języka. W pracy wykorzystana została metoda ankietowania. Uczestnikami badania byli studenci wydziału filologicznego oraz matematyczno-fizycznego Smoleńskiego oraz Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego. Analiza danych wykazała, iż badane tendencje akcentowe są aktywne we wszystkich grupach ankietowanych, przy czym w różnym stopniu. Najmniejszy stopień aktywności tendencje akcentowe wykazują w grupie rosyjskich studentów wydziału filologicznego, najwyższy – w grupie białoruskich studentów wydziału matematyczno-fizycznego. Nie zaobserwowano podobieństw w akcentuacji między ankietowanymi filologami z Rosji i Białorusi.

 


Słowa kluczowe

akcent wyrazowy; słowotwórstwo

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-07


WochJ. (2020). ZMIANY AKCENTOWE WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU ROSYJSKIM – ANALIZA DANYCH ANKIETOWYCH. Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.8281

Joanna Woch  woch.joanna@yandex.ru
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5750-3571

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (2011 — filologia rosyjska, 2017 — studia doktoranckie). Od 2018 roku adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej, a od 2019 w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Autorka artykułów naukowych z zakresu ewolucji rosyjskiego podsystemu akcentowego publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim akcentologii języka rosyjskiego (w ujęciu synchronicznym i diachronicznym), słowotwórstwa komparatywnego polsko-rosyjskiego oraz dydaktyki języka rosyjskiego na początkowych etapach nauczania.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5750-3571

Kontakt: woch.joanna@yandex.com


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).