STOSUNEK MICHAIŁA PRISZWINA DO IDEOLOGII

NA MATERIALE PAMIĘTNIKÓW


Abstrakt

Artykuł porusza problem stosunku rosyjskiego pisarza Michaiła Priszwina (1873–1954) do ideologii socjalistycznej. Analizowane są dzienniki Michaiła Priszwina z lat 1920–1954. Autor proponuje periodyzację tworzenia koncepcji „całego człowieka”, która koreluje ze zjawiskami społecznymi. Pokazano dynamikę nastawienia Priszwina do ideologii z całkowitego odrzucenia do próby opanowania socjalizmu. Szczególnie podkreślają się motywy kolektywizmu i infantylizmu jako podstawowych cech socjalistycznego człowieka. Autor zwraca uwagę na fakt, że dla Priszwina socjalizm i faszyzm (nazizm) mają głębokie podobieństwo.


Słowa kluczowe

Michaił Prishvin, socjalizm, kolektywizm, infantylizm, „jeden człowiek”, osobowość

Apanowicz, Franciszek. “Narodnaya zhertva. Obraz revolyutsii v povesti M.Prishvina ‘Mirskaya chasha’” [“Народная жертва. Образ революции в повести М. Пришвина ‘Мирская чаша’”]. Studia Rossica XII. Literatura rosyjska na rozdrożach XX w., Warszawa 2003. 31-43.

Ayrapetyan, Vardan. Tolkuya slovo. Opyt germenevtiki po-russki. Moskva: Institut svyatogo Fomy, 2011 [Айрапетян, Вардан. Толкуя слово. Опыт гереневтики по-русски. Москва: Институт Святого Фомы, 2011].

Gachev, Georgiy Dmitriyevich. “Ya – sovetskiy chelovek…” Niezavisimaya gazieta 2.01.1994 [Гачев, Георгий Дмитриевич. “Я – советский человек…” Независимая газета 2.01.1994] <http://vivovoco.astronet.ru/VV/NG/GACHEV.HTM>.

Prishvin, Mikhail Mikhaylovich. Dnievniki. 1923-1925. Moskva: Russkaya kniga, 1999 [Пришвин, Михаил Михайлович. Дневники. 1923-1925. Москва: Русская книга, 1999].

Prishvin, Mikhail Mikhaylovich. Dnievniki. 1928-1929. Moskva: Russkaya kniga, 2004 [Пришвин, Михаил Михайлович. Дневники. 1928-1929. Москва: Русская книга, 2004].

Prishvin, Mikhail Mikhaylovich. Dnievniki. 1930-1931. Sankt-Peterburg: Rostok, 2006 [Пришвин, Михаил Михайлович. Дневники. 1930-1931. Санкт-Петербург: Росток, 2006].

Prishvin, Mikhail Mikhaylovich. Dnievniki. 1932-1935. Sankt-Peterburg: Rostok, 2019 [Пришвин, Михаил Михайлович. Дневники. 1932-1935. Санкт-Петербург: Росток, 2009].

Prishvin, Mikhail Mikhaylovich. Dnievniki. 1936-1937. Sankt-Peterburg: Rostok, 2010 [Пришвин, Михаил Михайлович. Дневники. 1936-1937. Санкт-Петербург: Росток, 2010].

Prishvin, Mikhail Mikhaylovich. Dnievniki. 1938-1939. Sankt-Peterburg: Rostok, 2010 [Пришвин, Михаил Михайлович. Дневники. 1938-1939. Санкт-Петербург: Росток, 2010].

Prishvin, Mikhail Mikhaylovich. Dnievniki. 1940-1941. Moskva: Rossp•en, 2012 [Пришвин, Михаил Михайлович. Дневники. 1940-1941. Москва: Росспэн, 2012].

Prishvin, Mikhail Mikhaylovich. Dnievniki. 1942-1943. Moskva: Rossp•en, 2012 [Пришвин, Михаил Михайлович. Дневники. 1942-1943. Москва: Росспэн, 2012].

Prishvin, Mikhail Mikhaylovich. Dnievniki. 1944-1945. Moskva: Novyy Khronograf, 2013 [Пришвин, Михаил Михайлович. Дневники. 1944-1945. Москва: Новый Хронограф, 2013].

Prishvin, Mikhail Mikhaylovich. Dnievniki. 1950-1951. Sankt-Peterburg: Rostok, 2016 [Пришвин, Михаил Михайлович. Дневники. 1950-1951. Санкт-Петербург: Росток, 2016].

Prishvin, Mikhail Mikhaylovich. Dnievniki. 1952-1954. Sankt-Peterburg: Rostok, 2017 [Пришвин, Михаил Михайлович. Дневники. 1952-1954. Санкт-Петербург: Росток, 2017].

Varlamov, Aleksey Nikolayevich. Prishvin. Moskva: Molodaya gvardiya, 2003 [Варламов, Алексей Николаевич. Пришвин. Москва: Молодая гвардия, 2003].

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-06


SzubinR. (2020). STOSUNEK MICHAIŁA PRISZWINA DO IDEOLOGII. Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.8985

Roman Szubin  szubin@amu.edu.pl
UAMUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Wydział Neofilologii.Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7603-5336

Dr nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pragmatyki Komunikacyjnej Języków Obcych w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: hermeneutyka literacka, proza XIX–XXI wieku, twórczość Antona Czechowa, Wasilija Szukszina, Michaiła Priszwina. Autor publikacji o twórczości Michaiła Priszwina, Wardana, Hayrapetiana, Michaiła Szyszkina.

Kontakt: szubin@amu.edu.pl


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).