ROSYJSKA REWOLUCJA W TWÓRCZOŚCI ARKADIJA AWERCZENKI I TEFFI


Abstrakt

Nadieżda Teffi i Arkadij Awerczenko to jedni z najbardziej znanych rosyjskich pisarzy-satyryków początku XX wieku. Rewolucja rosyjska zmusiła ich do emigracji. Zarówno Teffi jak Awerczenko wielokrotnie wypowiadali się na temat rewolucji poddając ostrej krytyce bolszewicką Rosję i Związek Sowiecki.
Ich emigracyjne utwory są cennym materiałem dla historyków wojny
domowej i życia literackiego w Rosji w latach 1917-1920.


Słowa kluczowe

Rewolucja, Teffi, Awerczenko, bolszewicy, emigracja

Averchenko, Arkadiy Timofeevich. Russkoye likholyetiye glazami “korolya smekha”. Publicistika. Interv’yu. Recenzii. Pis’ma. Dokumenty 1917–1925 godov. Sost., podg. tekstov., predisl, primech. Khlebina, Anna Evgenyevna. Milenko, Viktorya Dmitryevna. Moskva: Posev, 2011 [Авeрченко, Аркадий Тимофеевич. Русское лихолетье глазами “короля смеха”. Публицистика. Интервью. Рецензии. Письма. Документы 1917-1925. Сост., под. текстов, предисл., примеч. Хлебина, Анна Евгеньевна. Миленко, Виктория Дмитриевна. Москва: Посев, 2011].

Averchenko, Arkadiy Timofeevich. Sobranye sochineniy v 13. tomakh. Sost., podgot. teksta i komment. Nikonenko, Stanislav Stepanovich. Moskva: Dmitriy Sechin, 2014 [Авeрченко, Аркадий Тимофеевич. Собрание сочинений в 13. томах. Сост., подгот. текста и коммент. Никоненко, Станислав Степанович. Москва: Дмитрий Сечин, 2014].

Bochkarova, Elena Vladimirovna. “Komicheskoye v khudozhestvennom mire N.A. Teffi. Dissertaciya na soiskanye uchonoy stepeni k. fil. n.” Ul’yanovsk, 2009 [Бочкарева, Елена Владимировна. „Комическое в художественном мире Н.А. Тэффи. Диссертация на соискание ученой степени к. филол. н.” Ульяновск, 2009].

Głuszkowski, Piotr. “Obraz bol’schevikov v vospominanyakh Teffi” [“Образ большевиков в воспоминаниях Тэффи”]. Pisarki rosyjskiej zagranicy — w literaturze, kulturze i korespondencji. Eds. Kozak, Barbara. NDiaye, Iwona Anna. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. 301–312.

Kulecka, Alicja. “Zamach stanu czy rewolucja społeczna. Październik 1917 w historiografii przełomu XX–XXI wieku. Wybrane publikacje.” Klio 2016,no. 8. 77–102.

Nikonenko, Stanislav Stepanovich. “Nesravnennaya Teffi.” Teffi, Nadezhda Aleksandrovna. Moya letopis’. Sost., vstup. st., primech. Nikonenko, Stanislav Stepanovich. Moskva: Vagrius, 2004 [Никоненко, Станислав Степанович. “Несравненная Тэффи.” Тэффи, Надежда Александровна. Моя летопись. Сост., вступ. ст., примеч. Никоненко, Станислав Степанович. Москва: Вагриус, 2004]. 5–14.

Neatrour, Elizabeth. Knyazev, Sergey. “Predislovye.” Teffi, Nadezhda Aleksandrovna. Sobraniye sochinenyy: v 3 tomakh. Sost. i podgot. teksta Averin, Boris Valentinovich. Knyazev, Sergey. Fetisenko, Ol’ga Leonidovna. T. 1: Proza. Stikhi. P’esy. Vospominanya. Stat’i. Pred. Neatrour, Elizabeth. Knyazev, Sergey. Komment. Knyazev, Sergey. Fetisenko, Ol’ga Leonidovna. Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo Russkogo khristyanskogo gumanitarnogo instituta, 1999 [Нитраур, Элизабет. Князев, Сергей. “Предисловие.” Тэффи, Надежда Александровна. Собрание сочинений: в 3 томах. Сост. и подгот. текста Аверин, Борис Валентинович. Князев, Сергей. Фетисенко, Ольга Леонидовна. Т. 1: Проза. Стихи. Пьесы. Воспоминания. Статьи. Пред. Нитраур, Элизавет. Князев, Сергей. Коммент. Князев, Сергей. Фетисенко, Ольга Леонидовна. Санкт-Петербург: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 1999.] 4–18.

Spiridonova, Lidya Alekseevna. “Protivlenye zlu smekhom.” Tvorcestvo N.A. Teffi i russkiy literaturnyy proces pervoy poloviny XX veka. Eds. Mikhaylov, Oleg Nikolaevich. Nikolaev, Dmitryy Dmitryevich. Trubilova, Elena Maksimovna. Moskva: Nasledye, 1999 [Спиридонова, Лидия Алексеевна. “Противление злу смехом.” Творчество Н.А. Тэффи и русский литератрурный процесс первой половины XX века. Ред. Михайлов, Олег Николаевич. Николаев, Дмитрий Дмитриевич. Трубилова, Елена Максимовна. Москва: Наследие, 1999]. 12–19.

Teffi, Nadezhda Aleksandrovna. Sobraniye sochinenyy: v 3 tomakh. Sost. i podgot. teksta Averin, Boris Valentinovich. Knyazev, Sergey. Fetisenko, Ol’ga Leonidovna. T. 1: Proza. Stikhi. P’esy. Vospominanya. Stat’i. Pred. Neatrour, Elizabeth. Knyazev, Sergey. Komment. Knyazev, Sergey. Fetisenko, Ol’ga Leonidovna. Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo Russkogo khristyanskogo gumanitarnogo instituta, 1999 [Тэффи, Надежда Александровна. Собрание сочинений: в 3 томах. Сост. и подгот. текста Аверин, Борис Валентинович. Князев, Сергей. Фетисенко, Ольга Леонидовна. Т. 1: Проза. Стихи. Пьесы. Воспоминания. Статьи. Пред. Нитраур, Элизавет. Князев, Сергей. Коммент. Князев, Сергей. Фетисенко, Ольга Леонидовна. Санкт-Петербург: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 1999.]

Teffi, Nadezhda Aleksandrovna. Moya letopis’. Sost., vstup. st., primech. Nikonenko, Stanislav Stepanovich. Moskva: Vagrius, 2004 [Тэффи, Надежда Александровна. Моя летопись. Сост., вступ. ст., примеч. Никоненко, Станислав Степанович. Москва: Вагриус, 2004].

Teffi, Nadezhda Aleksandrovna. “Solomonovyy sud.” Tvorcestvo N.A. Teffi i russkiy literaturnyy proces pervoy poloviny XX veka. Eds. Mikhaylov, Oleg Nikolaevich. Nikolaev, Dmitryy Dmitryevich. Trubilova, Elena Maksimovna. Moskva: Nasledye, 1999 [Тэффи, Надежда Александровна. „Соломоновый суд.” Творчество Н.А. Тэффи и русский литератрурный процесс первой половины XX века. Ред. Михайлов, Олег Николаевич. Николаев, Дмитрий Дмитриевич. Трубилова, Елена Максимовна. Москва: Наследие, 1999].

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-06


GłuszkowskiP. (2020). ROSYJSKA REWOLUCJA W TWÓRCZOŚCI ARKADIJA AWERCZENKI I TEFFI. Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.9133

Piotr Głuszkowski  p.gluszkowski@uw.edu.pl
Katedra Rusycystyki UW  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6820-7302

Dr,  adiunkt. Pracuje w Katedrze Rusycystyki UW, Kierownik Pracowni Mediów w Dawnej i Współczesnej Rosji. Zainteresowania naukowe: polsko-rosyjskie związki historyczne i literackie w XIX–XX wieku. Autor książek: Antyrosja – historyczne wizje Aleksandra Sołżenicyna – próba polskiego odczytania, Neriton, Warszawa 2008; Ф.В. Булгарин в русско-польских отношениях первой половины XIX века: эволюция идентичности и политических воззрений, Алетейя, Санкт Петербург 2013, ss. 228; drugie wydanie Санкт Петербург 2014; Barwy polskości. Biografia literacko-polityczna Tadeusza Bułharyna, Universitas, Kraków 2018 oraz licznych artykułów w czasopismach i monografiach naukowych.

Kontakt: p.gluszkowski@uw.edu.pl

ORCID 0000-0002-6820-7302


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).