ROSYJSKA NARRACJA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ W ŚWIETLE KRYZYSU UKRAIŃSKIEGO


Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych elementów narracji władz i prorządowych mediów rosyjskich o II wojnie światowej oraz radzieckim zwycięstwie w tejże w świetle kryzysu ukraińskiego i pogorszenia relacji na linii Rosja — Zachód oraz próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w kształtowaniu tożsamości współczesnego rosyjskiego społeczeństwa pełni pamięć o zwycięstwie ZSRR w II wojnie światowej. Analizie zostały poddane wypowiedzi rosyjskich władz i prokremlowskich mediów z lat 2014-2017.


Słowa kluczowe

Wielka Wojna Ojczyźniana; rosyjska propaganda; media w Rosji; kryzys ukraiński; pamięć zbiorowa; polityka historyczna

Chawryło, Katarzyna. “Stalin w dzisiejszej Rosji. Popularny i potrzebny.” <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2017-10-31/stalin-w-dzisiejszej-rosji-popularny-i-potrzebny>.

Dubin, Boris Vladimirovich. “‘Krovavaya’ voyna i ‘velikaya’ pobeda”. Otechestvennye zapiski 2004, № 5 [Дубин, Борис Владимирович. “‘Крововая’война и ‘великая’ победа.” Отечественные записки 2004, № 5] <http://www.strana-oz.ru/2004/5/krovavaya-voyna-i-velikaya-pobeda>.

Gudkov, Lev. “Proslavlenye Pobedy — sposób kollektivnogo samoutverzhdenya.” [Гудков, Лев. “Прославление Победы — способ коллективного самоутверждения.”] <https://lenta.ru/articles/2016/05/07/9may/>.

“Kakoye proshloyenuzhno budushchemu Rossii” [“Какое прошлое нужно будущему России”] <https://komitetgi.ru/service/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%

BA%D0%B 0.pdf>.

Kolesnikov, Andrey. “Khotat li russkiye voyyny. Voyna i terror v vospriyatii rossiyan.” [Колесников, Андрей.„Хотят ли русские войны. Война и террор в восприятии россиян”] <http://carnegie.ru/2016/03/21/ru-pub-63077>.

Koposow, Nikołaj. “Ustawy memorialne w Rosji i na Ukrainie: krzyżujące się historie.” Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2015,№ 2. 167–216.

Miller, Aleksej. “Polityka pamięci w Rosji. Rola czynników niepaństwowych.” Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2015, № 2. 123-151.

Siegień, Wojciech. “Naprzód ku przeszłości! Nauczanie historii a zmiany ideologii państwowej w Rosji na początku XXI wieku.” Forum Oświatowe 2016, № 2 (56). 185–202.

Sobol, Alina. Stolarz, Agata. “Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej w świetle obchodów 71. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2016, № 3<http://www.iesw.lublin.pl/ komentarze/KIESW-2016-3.pdf>.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-01


JaskólskiA. (2020). ROSYJSKA NARRACJA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ W ŚWIETLE KRYZYSU UKRAIŃSKIEGO. Przegląd Rusycystyczny, 172(4). https://doi.org/10.31261/pr.9148

Adam Jaskólski  a.jaskolski@uw.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-9916-2530

Doktor, adiunkt w Katedrze Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył studia doktoranckie na UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół pragmatyki, analizy dyskursu ideologicznego oraz rosyjskiej gwary staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Najważniejsze publikacje: Dyskurs polityczny w Rosji. Analiza pragmalingwistyczna (Toruń 2014), (red.) Staroprawosławie wczoraj i dziś (Warszawa–Toruń 2018).

Kontakt: a.jaskolski@uw.edu.pl


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).