Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną


Abstrakt

rec. Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną


Słowa kluczowe

recenzja

Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, C-KEW–Uniwersytet Wrocławski, Wojnowice–Wrocław 2018
Pobierz

Opublikowane : 2020-10-07


BakułaB. (2020). Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną. Przegląd Rusycystyczny, (1). https://doi.org/10.31261/pr.9797

Bogusław Bakuła  bakula.boguslaw@gmail.com
UAM Poznań  Polska
http://orcid.org/0000-0003-0523-698X

Prof. dr hab. Zatrudniony w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Polonista, slawista, krytyk literacki. Prace (m.in.): Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50.–90. XX wieku. Poznań: WiS, 1999; Historia i komparatystyka,. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Poznań: Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, 2000; Eine parallele Welt. Beitrage zur unabhangigen Kultur in Polen 1976–1989. Bilefeld: Societas Pars Mundi Publishing, 2018; Nie zależności. Przypadki literatury i kulury poza cenzurą 1976–1989. Poznań: Wyd. Poznańskie Studia Polonistyczne, 2020. Edycje i współedycje (m.in.): Slovník polských spisovatelů. Praha: Libri 2000; Transformacja w kulturze i literaturze polskiej 1989–2004. Poznań: Bonami, 2007; Drogi do wolności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej 19562006. Poznań: KdE, 2007; Comparisons and Texts. Essays on Literature and Culture of Central-Eastern Europe. Poznań: Bonami 2015; Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowej i Wschodniej. Poznań: Bonami, 2015; Od „Zapisu“ do zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej 1977–1989. Wrocław-Wojnowice 2018.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).