Nieodpłatne audycje wyborcze w publicznym radiu jako narzędzie komunikowania polskich partii politycznych w kampaniach wyborczychAbstrakt

Abstract: Free election broadcasts on public radio as a communication tool of polish political parties in election campaigns

The purpose of the present paper is to show how the Polish political parties utilize free election broadcasts in the process of political communication during election campaigns. The research material was free election broadcasts aired on the Lublin Radio S.A. [PLC] during election campaigns in Poland between 2011 and 2014, the research method being content analysis and comparative analysis. The article explains the legal aspect of free election broadcasts, presents the ways of using the broadcast time by the authorized election committees as part of free election broadcasts, discusses the errors committed by election committees when preparing auditory election spots, and it shows what should be changed so that political parties could communicate more effectively with their voters through free election broadcasts on public radio.

Key words: free election broadcasts, process of political communication, election campaigns, election spots


Adamik‑Szysiak M.: Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005—2010. Lublin 2012.

Jędrzejewski S.: Radio renesans. Od monopolu do konkurencji. Warszawa 1997.

Kolczyński M.: Strategie komunikowania politycznego. Katowice 2007.

Łukasik‑Turecka A.: 7 grzechów głównych komitetów wyborczych popełnianych w obszarze nieodpłatnych audycji wyborczych w publicznym radiu [w druku].

Łukasik-Turecka A.: Audytywna reklama wyborcza jako narzędzie komunikowania politycznego. W: Komunikacja społeczna — tendencje, problemy, wyzwania. Red. M. Podkowińska. Warszawa 2014.

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji. Dz.U. 2011, Nr 154, poz. 915.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011, Nr 21, poz. 112.

Pobierz


Łukasik-TureckaA. (1). Nieodpłatne audycje wyborcze w publicznym radiu jako narzędzie komunikowania polskich partii politycznych w kampaniach wyborczych. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 15. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5450

Agnieszka Łukasik-Turecka  aturecka@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski 
politolog, socjolog. Adiunkt w Katedrze Teorii Polityki KUL JP II i kierownik Katedry Socjologiczno-Psychologicznej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie. W latach 2007-2008 – adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów WSHE w Łodzi. Absolwentka Wydziału Politologii UMCS – kierunek: Politologia (praca magisterska pt. Sztuka felietonu Daniela Passenta – obroniona w 1997 r.), Wydziału Humanistycznego UMCS – kierunek: Logopedia korekcyjna (praca dyplomowa pt. Analiza językowa wypowiedzi Lecha Wałęsy – obroniona w 1999 r.) i Wydziału Nauk Społecznych KUL JP II – kierunek: Socjologia (praca doktorska pt. Forma i treść publikacji dotyczących prezydenckich kampanii wyborczych III RP w wybranych tygodnikach społeczno-politycznych – obroniona w 2007 r.). Obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje szeroko rozumianą sferę komunikowania politycznego, a w szczególności następujące zagadnienia: media jako aktywny aktor sceny politycznej; wpływ mediów na kształtowanie tożsamości politycznej w Polsce; rola mediów w prezentacji i kreowaniu kampanii wyborczych; wpływ mediów na kreowanie wizerunku polityków; analiza wizerunku poszczególnych polityków; rola prasy opiniotwórczej w lansowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego; niezależność a wolność mediów; analiza językowa wypowiedzi polityków.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).