Wizerunek polityczny Andrzeja Dudy w prezydenckiej kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w 2015 rokuAbstrakt

Abstract: The political image of Andrzej Duda in the presidential election campaign of Law and Justice in 2015

Since 2005, in Poland we are progressive and coexisting two key processes for development and evaluation of political campaigns. The first is the americanization of the campaigns, and other activities professionalization staffs. It seems that without the use of techniques characterized for political marketing would not be possible for the second time in Poland after 1989 change after the first term of office of the President. First departure Polish policy of Donald Tusk and the choice of an unknown politician — Andrzej Duda on the President, in fact, a political era ends and exhausts ruling so far Civic Platform effective strategy to scare of Jarosław Kaczyński. Secondly, the results of these elections mean consent youngest voters “change” on “anti‑system slogans” and finally as it seems, this means the announcement of acceptance for the appearance of a new political force in Poland.

Key words: americanization of the campaigns, techniques of political marketing, new political force, consent youngest voters “change”, “anti‑system slogans”

„Dziennik. Gazeta Prawna” 20.05.2015.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Andrzej‑Duda‑zmienia‑stanowisko‑ws‑zwiazkow‑partnerskich‑i‑in‑vitro‑Pod‑pewnymi‑warunkami,wid,17487489,wiadomosc.html (dostęp: 27.04.2015).

„Narastanie obaw związanych z wprowadzeniem euro”, nr 151/2014, Warszawa listopad 2014.

„Postawy wobec zapłodnienia metodą in vitro”, badanie BS/121/2012, wrzesień 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_121_12.PDF (dostęp: 03.05.2015).

Badanie CBOS 143/2014 —, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_143_14.PDF (dostęp: 9.12.2014).

Cichosz M: Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego. W: Marketing polityczny w teorii i praktyce. Red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak. Wrocław 2009.

Cwalina W., Falkowski A.: Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk 2005.

Dobek‑Ostrowska B.: Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa 2006.

http://tajnikipolityki.pl/najlepszy‑kandydat‑sld‑na‑prezydenta/ (dostęp: 14.02.2015).

Jeziński M.: Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej. Toruń 2004.

Kolczyński M.: Newralgiczne obszary doradztwa politycznego. „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, T. 6.

Kolczyński M.: Strategie komunikowania politycznego. Katowice 2008.

Kołodziej Sz.: Prezydencka kampania wyborcza 2010. Mediatyzacja marketingu politycznego. „Studia Polityczne” 2012, nr 29.

Leary M.: Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2000.

M. Cichosz: Wizerunek lidera politycznego. W: Marketing polityczny — w poszukiwaniu wyborczego sukcesu. Red. M. Jeziński. Toruń 2005.

Mazur M.: Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce. Warszawa 2006.

Mazur M., Turska-Kawa A.: Kampania prezydencka w USA w 2008 roku. Modernizacja i profesjonalizacja kampanii wyborczych. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2010, T. 6.

Młodzi wyborcy po wyborach 2014 roku. Red. J. Zbieranek. Toruń 2015.

Nimmo D., Savage R.: Candidates and Their Images: Concepts, Methods and Findings. Goodyear 1976.

Norris P.: A Virtous Circle: Political Communication in Post Industrial Democracies. New York 2000.

Pietraś Z.: Decydowanie polityczne. Warszawa 1998.

Piontek D.: Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce. Poznań 2011.

Przybysz Ł.: Zarządzanie wizerunkiem polityka. W: Obszary badań wizerunku. Red. A. Waszkiewicz. Warszawa 2013.

Turska-Kawa A.: Przywództwo polityczne jako wynik wzajemnej relacji między przywódcą a jego zwolennikami. W: Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie. Red. M. Hartliński. Olsztyn 2013.

www.pkw.gov.pl.

ewybory.eu (dostęp: 14.02.2015).

http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_085_12.PDF (dostęp: 27.04.2015).

http://tajnikipolityki.pl/wybory‑prezydenckie/(dostęp: 27.04.2015).

Pobierz


KołodziejS. (1). Wizerunek polityczny Andrzeja Dudy w prezydenckiej kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 15. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5451

Szymon Kołodziej  Redakcja_SPUS@o2.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w KatowicachCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).