Unia Europejska w programach głównych polskich ugrupowań politycznych po 2004 rokuAbstrakt

Abstract: European Union in the political programs of the major political parties in Poland after 2004

Polish accession to the European Union was one of the strategic objectives of polish foreign policy after 1989. It succeeded in doing in 2004. The Polish membership in the European Union is supported a very large extent both by society and the majority of Polish political parties. However, the major political parties vary in their preferred vision of the integration processes in the European Union. This article aims to explain and compare these positions by examining the documents and political programs that were created after 2004, because they are an important part of European policy in Poland.

Key words: programs of the political parties, integration processes, comparison of political programs

Baczyński J., Janicki M., Paradowska J.: Troski Tuska. Wywiad z premierem „Polityka” 2009, nr 18.

Bielecki T., Szacki W.: Ziobro i jego wesoły autobus. „Gazeta Wyborcza”, 24—25.03.2012.

Bieleń S.: Paradoksy polskiej polityki zagranicznej. „Studia Europejskie” 2004, nr 2.

Celiński A.: Demokracja, wolność, spójność społeczna. W: Partie i zmiany granic polityki. Oprac. I. Sariusz-Skąpska. Warszawa 2009.

Czaputowicz J.: Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja. Warszawa 2007.

Eurorealista Michał Kamiński chce odebrać dług. „Gazeta Wyborcza” 15.01.2012, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,6658767,Eurorealista_Michal_Kaminski_ chce_odebrac_dlug.html (dostęp: 01.04.2012).

Eurowybory 2004. Kandydaci i programy. Red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska. Warszawa 2005.

Eurowybory 2009. Kandydaci i programy. Red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska. Warszawa 2010.

Gadomski W.: W pakcie nie ma bata. „Gazeta Wyborcza” 13.03.2012.

Grzesik-Robak A.: Wzmocnienie czy osłabienie suwerenności państwowej w kontekście integracji europejskiej w opinii wybranych polskich partii politycznych. „Studia Europejskie” 2007, nr 1.

Horbowski T.: Polityka wschodnia w programach wyborczych partii politycznych, Warszawa 2011, http://www.batory.org.pl/doc/Polityka_wschodnia.pdf (dostęp: 25.01.2012).

Kolarska-Bobińska L.: Panel dyskusyjny: Przyszłość polskiej sceny politycznej, zapis stenograficzny. Warszawa 2006.

Konopacki S.: Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernsta Haasa i Leona Lindberga. „Studia Europejskie” 1998, nr 3.

Krakowski J.: Kryzys finansowy świata zachodniego i kryzys euro. „Sprawy Międzynarodowe” 2012, nr 2.

Krasowski R.: Dwie formuły polskiej prawicowości. W: Partie i zmiany granic polityki. Oprac. I. Sariusz-Skąpska. Warszawa 2009.

Kreczmańska A.: Stanowisko Polski w kryzysie instytucjonalnym Unii Europejskiej. „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2010, nr 1.

Kucharczyk J., Szczepanik M.: Wstęp. W: W stronę europejskiego demos? Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie porównawczej. Red. J. Kucharczyk, A. Łada. Warszawa 2010.

Machaj Ł., Scheffler T.: Suwerenność państwa a integracja europejska we współczesnych polskich dyskusjach politycznych. W: Suwerenność państwa w dobie integracji i globalizacji. Red. S. Jaszczyński, A. Wielomęski. Siedlce 2007.

Machaj Ł.: Za i przeciw Europie. Integracja europejska w polskiej myśli politycznej w latach 1989—2001. Wrocław 2006.

Materiał ze strony Unii Wolności, http://www.uw.org.pl/wiad_arch.php?id=401 (dostęp: 29.11.2011).

Materiały ze strony Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, 01.04.2012, http://www.kp-solidarnapolska.pl/ (dostęp: 15.01.2012).

Meller S.: Polityka ciągłości i zmiany. W: Ciągłość i zmiana w polskiej polityce zagranicznej. Red. P. Kosiewski. Warszawa 2006.

Następny krok. Razem. Program wyborczy 2011, Platforma Obywatelska. Warszawa 2011.

Nowa Polityka, Nowa Nadzieja. Program Wyborczy Lewicy i Demokratów. Warszawa 2007.

Nowoczesne Państwo. Ruch Palikota. Warszawa 2011.

Olejniczak J.: Jestem pozytywny i energiczny. „Gazeta Wyborcza” 15.01.2012, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,6663152,Olejniczak__Jestem_pozytywny_i_energiczny.html (dostęp: 16.01.2012).

Pacześniak A.: Europeizacja partii politycznych i systemu partyjnego. W: Europeizacja mechanizmy, wymiary, efekty. Red. A. Pacześniak, R. Riedel. Toruń 2010.

Państwo dla obywateli. Program rządzenia 2005-2009. Red. J. Rokita, S. Kawalec. Warszawa 2005.

Pastusiak L.: Polityka zagraniczna RP w kampanii wyborczej 2005. W: Partie polityczne w wyborach 2005. Red. D. Waniek. Warszawa 2006.

Paszyński M.: Wizerunek Polski w Unii Europejskiej po wielkim rozszerzeniu 2004 r. i zmianach w kraju po wyborach. „Studia i Materiały” 2006, nr 84.

Pawlicki J.: Komentarz. „Gazeta Wyborcza” 30.03.2012.

Platforma Obywatelska. By żyło się lepiej. Wszystkim! Program Wyborczy Platformy Obywatelskiej. Warszawa 2007.

PO i PSL chwalą podpisanie paktu fiskalnego, opozycja podzielona, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/po-i-psl-chwala-podpisanie-paktu-fiskalnego-opozyc,1,5045763,wiadomosc.html (dostęp: 30.03.2012).

Polska nowoczesna. Polska solidarna. Polska bezpieczna. Program Prawa i Sprawiedliwości 2009—2011. Warszawa 2011.

Program 2007 Prawa i Sprawiedliwości. Materiał informacyjny. Warszawa 2007.

Raciborski J.: Panel dyskusyjny: Przyszłość polskiej sceny politycznej, zapis stenograficzny. Warszawa 2006.

Razem tworzymy lepszą przyszłość. Narodowe priorytety PSL na lata 2007—2011. Warszawa 2007.

Rossa-Kilian D.: Polskie partie parlamentarne wobec kluczowych wyzwań procesu integracji. W: Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Red. J. Fiszer. Warszawa 2006.

Sikorski R.: Polska a przyszłość Unii Europejskiej. Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Polski, http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20111128BERLIN/radoslaw_sikorski_polska_a_przyszlosc_ue.pdf (dostęp: 28.11.2011).

Sikorski R.: Zatrzymaliśmy Unię wielu prędkości. „Newsweek Polska” 23.03.2012, http://polska.newsweek.pl/sikorski-zatrzymalismy-unie-wielu-predkosci,87864,1,1.html (dostęp: 24.03.2012).

Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jutro bez obaw. Program dla Polski. Warszawa 2011.

Sołtys S.: Kryzys globalny-zadania krajowe, http://www.rp.pl/artykul/5,224508.html (dostęp: 20.03.2012).

Sowiński S.: Suwerenność, ale jaka? Spór o suwerenność Rzeczypospolitej. „Studia Europejskie” 2004, nr 1.

Stolarczyk M.: Stanowisko rządu RP wobec europejskiej debaty nad przyszłością Unii Europejskiej. W: Dylematy integracyjne Polski. Wybrane aspekty. Red. M. Stolarczyk. Katowice 2003.

Szczerski K.: Po co nam pakt fiskalny? „Gazeta Wyborcza” 20.03.2012.

Szejna A.: Kryzysowy szczyt a traktaty europejskie. „Prawo Europejskie w Praktyce” 2012, nr 1.

Śpiewak P.: Panel dyskusyjny: Przyszłość polskiej sceny politycznej, zapis stenograficzny. Warszawa 2006.

UE-pakt-fiskalny-podpisany. Analiza rynku, http://www.analiza-rynku.pl/wiadomosci-analiza-rynku/2714-ue-pakt-fiskalny-podpisany (dostęp: 12.04.2012).

Ulotka informacyjna: Silna Polska. Solidarna Europa. Unia Wolności, 2004, http://www.asosnowska.pl/kand_pe_6/kandydaci_uw_6.pdf (dostęp: 29.11. 2011).

Wroński P.: Europa Sikorskiego. „Gazeta Wyborcza” 30.03.2012.

Współczesna polska myśl polityczna. Wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości. Red. B. Pasierb, K. A. Paszkiewicz. Wrocław 1996.

Zienkiewicz K.: Drugie Włochy czy druga Portugalia, http://www.rp.pl/artykul/ 755445.html (dostęp: 01.04.2012).

Żakowski J.: Lewicowość, lewica, polityka. W: Partie i zmiany granic polityki. Oprac. I. Sariusz-Skąpska. Warszawa 2009.

Żelichowski S.: Dobrze, że przyłączyliśmy się do paktu fiskalnego. Wprost24.pl, http://www.wprost.pl/ar/290805/Zelichowski-dobrze-ze-przylaczylismy-sie-do-paktu-fiskalnego/ (dostęp: 30.03.2012).

Pobierz


MasterB. (1). Unia Europejska w programach głównych polskich ugrupowań politycznych po 2004 roku. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 12. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5476

Beata Master  Redakcja_SPUS@o2.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
magister, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w KatowicachCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).