Skala i dynamika zagrożenia ubóstwem ekonomicznym rodzin wielodzietnych w Polsce w latach 2006—2015 w świetle badań GUSAbstrakt

Abstract: The scale and dynamics of the economic risk of poverty of large families in Poland in the years 2006—2015 in the light of research the Central Statistical Office

             One of the objectives of family policy should be to support families in a difficult material and life situation, including large families. In Poland function the system (mainly family policies), which should these objectives of achieve. The effect of actions should be improvement of the situation of families, which have problems the satisfying of basic needs. But the fact remains, that large families are more likely to be poverty than other types families Irrespective of methodological framework, their situation is better, but possession a large number of children remains is an important correlate of poverty. The article concerns the diagnosis of selected aspects of the material situation of large families in Poland, based on the category of economic poverty. The basis of the analysis are results of research concerning the living standards of the Poland population covering the years 2006—2015.

 Keywords: large families, financial situation, poverty, Poland


Eurostat: At-risk-of-poverty Rate by Poverty Threshold and Household Type — EU-SILC Survey, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li03〈=en (dostęp: 10.07.2016).

Eurostat: Expenditure on Social Protection % of GDP, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=1 (dostęp: 10.07.2016).

Eurostat: People at Risk of Poverty or Social Exclusion by Income Quintile and Household Type, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps03〈=en (dostęp: 10.07.2016).

Eurostat: People Living in Households with Very Low Work Intensity by Income Quintile and Household Type (Population Aged 0 to 59 Years), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvhl13〈=en (dostęp: 10.07.2016).

Eurostat: Severe Material Deprivation Rate by Income Quintile and Household Type, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mddd13〈=en (dostęp: 10.07.2016).

Eurostat: Social Benefits by Function % of Total Benefits, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00106&language=en (dostęp: 10.07.2016).

GUS: Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014). Warszawa 2015.

GUS: Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa 2014.

GUS: Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. NSP 2011. Aneks tabelaryczny tablica 16. Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/gospodarstwa-domowe-i-rodziny-charakterystyka-demograficznansp-2011,5,1.html (dostęp: 18.07.2016 r.).

GUS: Gospodarstwa domowe i rodziny. NSP 2002. Aneks tabelaryczny, tablica 13. Warszawa 2003, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowyspis-powszechny-2002/gospodarstwa-domowe-i-rodziny,5,1.html (dostęp: 18.07.2016 r.).

GUS: Jakość życia w Polsce. Warszawa 2014.

GUS: Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Warszawa 2013.

GUS: Prezentacja pierwszych wyników II edycji badania spójności społecznej. Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunkizycia-ludnosci/prezentacja-pierwszych-wynikow-ii-edycji-badania-spojnosci-spolecznej,22,1.html?pdf (dostęp: 15.07.2016).

GUS: Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa 2014.

GUS: Ubóstwo w Polsce w 2010 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa 2011.

GUS: Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014. Warszawa 2015.

GUS: Warunki życia rodzin w Polsce. Warszawa 2014.

GUS: Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa 2016.

GUS: Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa 2016.

GUS: Zróżnicowanie regionalne poziomu życia ludności w świetle wybranych wskaźników z badań statystyki publicznej, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_referat_zroznicowanie_regionalne_poziomu_zycia.pdf (dostęp: 18.07.2016).

Kurowska A.: Konceptualizacja i operacjonalizacja ubóstwa. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne – perspektywa poznawcza. Red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss. Warszawa 2010.

Kurowska A.: Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce. Warszawa 2011.

Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny. Red. I.E. Kotowska. Warszawa 2014.

Szarfenberg R., Szewczyk L.: Badania ubóstwa — perspektywa ilościowa i jakościowa. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne — perspektywa poznawcza. Red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss. Warszawa 2010.

Urząd Statystyczny w Łodzi: Różne oblicza ubóstwa w Polsce na podstawie Badania Spójności Społecznej. Łódź 2016, http://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/rozneoblicza-ubostwa-w-polsce-na-podstawie-badania-spojnosci-spolecznej,29,1.html (dostęp: 15.07.2016).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.

Pobierz


ZasępaB. (1). Skala i dynamika zagrożenia ubóstwem ekonomicznym rodzin wielodzietnych w Polsce w latach 2006—2015 w świetle badań GUS. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 17. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5711

Bożena Zasępa  bozena.zasepa@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
doktor nauk humanistycznych. Od 1999 r. zatrudniona w Zakładzie Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę demografii, w tym polityki ludnościowej, polityki rodzinnej i zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zabezpieczenia emerytalnego. Członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, redaktor tematyczny z zakresu polityki społecznej w Zespole Redakcyjnym czasopisma naukowego „Political Preferences”. Współpracuje w charakterze eksperta z otoczeniem Uczelni, m.in. z samorządem regionalnym województwa śląskiego, ROPS Województwa Śląskiego, organizacjami pozarządowymi i mediami lokalnymi. Wybrane publikacje: Wybrane problemy polityki społecznej. Współautorzy: P. Grzywna, J. Lustig, M. Mitręga, N. Stepień-Lampa. Katowice 2016; Social Reforms in the Transformation period (współautorzy: M. Mitręga, N. Stepień-Lampa, P. Grzywna). In: Democratization Processes in Poland and Slovenia: Comparative Study. Ed. A. Turska-Kawa, M. Haček. Ljubljana 2016; Wzorce formowania i funkcjonowania rodzin w województwie śląskim na poziomie podregionów w latach 2002—2013. W: ,,Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 290 [Red. A. Rączaszek, W. Koczur]; Pracownicze programy emerytalne jako przykład udziału pracodawców w organizowania zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. W: Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania. Red. P. Karczewski, H. Kretek. Opole 2014; Prognozy demograficzne dla Polski do roku 2050 — analiza wybranych aspektów procesu starzenia się populacji. W: ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, T. 14. Red. J. Iwanek, R. Glajcar. Katowice 2015.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).