Bezpieczeństwo osób starszych w kontekście oszustw metodą „na wnuczka” jako problem społeczno-politycznyAbstrakt

Abstract: Safeness of the elderly people in the view of the fraud “as a grandchild” — as a socio-political problem

             This paper is dedicated to the difficult to diagnose and reduce issues of the problems of frauds related to extortion money to the detriment of elderly people, committed by criminals who impersonate to be their family members or representatives of the police or the prosecutor’s office. The article discusses the methods of committing such offenses and determined the causes of becoming victims of such types of crime by the elderly as well as the diagnosis of the possibilities to reduce this type of crime through preventive measures. In the following, the paper briefly presents several of the important prevention and information programs aimed at potential victims. Moreover, author make an attempt to examine the effectiveness of the preventive actions and presents several examples of cooperation between the various institutions — government, local council and ecclesiastical.

 Keywords: fraud, the elderly, the fraud as a grandchild, pretend a police officer, grandchild


http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,19751306,nalepka-we-wnuczka-by-nikogonie-oszukal-kampania-spoleczna.html#ixzz4CUtm6HCZ> (dostęp: 24.06.2016).

http://dokumentyzastrzezone.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2:charakterystyka-oszustw-metod-qna-wnuczkaq&catid=50&Itemid=178> (dostęp: 14.06.2016).

http://rownosc.info/dictionary/romaniapen-romskosc/> (dostęp: 22.06.2016).

https://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_spo%C5%82eczna_(politologia)>(dostęp: 22.06.2016).

Leksykon polityki społecznej. Red. B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa 2001.

Mitnick M. : Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła. Przeł. J. Dobrzański. Gliwice 2003.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.

Wojciechowski M., Hausman M.: Oszustwa metodą „na wnuczka”. Rola analizy kryminalnej w procesie wykrywczym. „Policja” 2010, nr 3.

Pobierz


JewartowskiB. (1). Bezpieczeństwo osób starszych w kontekście oszustw metodą „na wnuczka” jako problem społeczno-polityczny. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 17. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/5712

Błażej Jewartowski  b.jewartowski@wspol.edu.pl
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem 
magister, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oficer policji, nauczyciel akademicki, pracownik Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem. Zajmuje się taktyką zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej i ekonomicznej.Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).