Krystyna Leszczyńska (red.), Rzeczpospolita Polska 1989—2009. Problemy wybrane. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, ss. 210Abstrakt

Na rynku wydawniczym pojawiło się sporo publikacji poświęconych podsumowaniu pierwszych dwudziestu lat przemian systemowych w Polsce. Stanowią one mniej bądź bardziej udane próby bilansu tego okresu. Rozległość procesów transformacyjnych zmusza autorów do wyboru zagadnień, które wydają się szczególnie istotne. Dlatego też dobór tych zagadnień, mimo że ma charakter arbitralny, musi być uzasadniony i mieć odzwierciedlenie w jasnej konstrukcji pracy. Właśnie ten wymóg spełnia publikacja Rzeczpospolita Polska 1989—2009. Problemy wybrane, pod redakcją Krystyny Leszczyńskiej. Rzadko się zdarza, aby praca zbiorowa miała tak spójny charakter. Dobór dziesięciu kwestii, które zostały poddane analizie przez grono najwybitniejszych polskich politologów i historyków, uznaję za przemyślany i w pełni uzasadniony. To ogromny walor tej publikacji.

Pobierz


GlajcarR. (1). Krystyna Leszczyńska (red.), Rzeczpospolita Polska 1989—2009. Problemy wybrane. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, ss. 210. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 10. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/SPUS/article/view/6359

Rafał Glajcar  rafal.glajcar@us.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach 
dr, adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w KatowicachCreative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).