Wpływ definicji pracy zdalnej na rynek pracy w Polsce

Jakub Maciej Retyk
https://orcid.org/0000-0002-3825-0203

Abstrakt

Pandemia koronawirusa stała się bezprecedensową sytuacją globalnego upowszechnienia pracy zdalnej. Dotychczasowe przepisy dotyczące telepracy, w szczególności unormowania definicyjne, okazały się nieadekwatne do realiów rynku pracy. Wraz z rozpoczęciem prac legislacyjnych we wrześniu 2020 r., ustawodawca stanął przed dylematem, czy obecne przepisy mają obowiązywać tylko w czasie pandemii, czy także po niej. Definicja pracy zdalnej zawarta w nowym art. 675 odgrywa w tej materii rolę fundamentalną, od której zależy nie tylko przyszłość rynku pracy, ale też rewolucja w obrębie samej ontologii pracy.


Słowa kluczowe

praca zdalna; telepraca; zatrudnienie atypowe; COVID-19

Bystroński M., Cyzio M., Ramirez K.: Podstawy organizacji pracy w firmie z zastosowaniem systemu Platforma e-Dialog. PRR Platforma e-Dialog, Warszawa 2008.

Efekt koronawirusa – Amerykanie do biur nie wrócą. A Polacy? Forbes.pl, 4.08.2020. https://www.forbes.pl/kariera/koronawirus-na-swiecie-i-praca-zdalna-kiedy-w-polsce-wrocimy-do-pracy-w-biurze/gjhyqz4 [dostęp: 22.06.2021].

Graeber D.: Praca bez sensu. Teoria. Przeł. M. Denderski. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019.

Grzegórska-Szpyt L.: W Polsce 27 procent zatrudnionych może pracować zdalnie. W krajach OECD – 40 procent. Pap.pl, 25.10.2020. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C743523%2Cw-polsce-27-procent-zatrudnionych-moze-pracowac-zdalnie-w-krajach-oecd-40 [dostęp: 22.06.2021].

Jak pracują Polacy? PulsHR.pl, 9.11.2015. https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/jak-pracuja-polacy,29660.html [dostęp: 22.06.2021].

Jaroszewska-Ignatowska I.: Czas pracy w praktyce. Rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19. Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Księga rekomendacji oraz ekspertyzy. Praca zdalna 2.0. Rozwiązanie na czas pandemii czy trwała zmiana? https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2021/03/praca-zdalna-2-0-rekomendacje-i-ekspertyzy.pdf [dostęp: 22.06.2021].

Sobczyk A.: Art. 67(5). W: Kodeks pracy. Komentarz. Red. A. Sobczyk. Wyd. 5. C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 396–398.

Suknarowska-Drzewiecka E.: Art. 67(5). W: Kodeks pracy. Komentarz. Red. K. Walczak. Wyd. 13. C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 186‒188.

Tomaszewska M., w: Kodeks pracy. Komentarz. T. 1: Art. 1–113. Red. K.W. Baran. Wyd. 5. Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 571‒572.

Tomaszewski T.: Struktura zachowania. W: Psychologia czynności. Nowe perspektywy. Red. I. Kurcz, D. Kądzielawa. Scholar, Warszawa 2002, s. 177‒178

Pobierz

Opublikowane : 2022-04-06


RetykJ. (2022). Wpływ definicji pracy zdalnej na rynek pracy w Polsce. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 20(3), 1-16. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.02

Jakub Maciej Retyk  jakub.retyk@gmail.com
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3825-0203
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).