Jawność wynagrodzeń w branży IT w Polsce – standard czy dobra praktyka?


Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd aktualnej judykatury dotyczącej jawności wynagrodzeń oraz analiza planowanych regulacji w tym obszarze w związku z pojawianiem się coraz to nowszych propozycji legislacji odnoszących się do ujawniania płac. W niniejszym artykule omówione zostaną propozycje Polskiego Ładu, projektu Komisji Europejskiej i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Dodatkowo,
przytoczone zostaną wyniki badań autorki dotyczące powszechności upubliczniania w ogłoszeniach o pracę wysokości oferowanego wynagrodzenia. Tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy jawność wynagrodzeń w branży IT w Polsce jest standardem, czy jedynie dobrą praktyką.


Słowa kluczowe

wynagrodzenie; jawność wynagrodzeń; przejrzystość płac; tajemnica płacowa; Polski Ład; Komisja Europejska; Kodeks pracy; branża IT; ogłoszenia o pracę

Adams J.S.: Inequity in Social Exchange. In: Advances in Experimental Social Psychology. Ed. L. Berkowitz. Vol. 2. Academic Press, New York 1965, s. 267–299.

Bentyn B., Sobótka-Bentyn E.: Czy jawność wynagrodzeń zmniejszy lukę płacową? „Monitor Prawa Pracy” 2021, nr 3, s. 29–34.

Branża IT. https://www.erainformatyki.pl/branza-it.html [dostęp: 28.08.2021].

EU Action for Equal Pay. https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_en [dostęp: 30.05.2021].

Gojtowska M.: Jawność wynagrodzeń – czy gra na pewno jest warta świeczki? 17.08.2020. https://gojtowska.com/2020/08/17/jawnosc-wynagrodzen/ [dostęp: 28.08.2021].

Marszycki M.: Branża IT wciąż trzyma się mocno – wzrosły stawki i liczba ofert pracy. 27.04.2021. https://itwiz.pl/branza-it-wciaz-trzyma-sie-mocno-wzroslystawki-i-liczba-ofert-pracy/ [dostęp: 28.08.2021].

Opinia RMiŚP do druku nr 135. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=135 [dostęp: 28.08.2021].

Pasławski K.: Jak polska branża IT przeszła próbę pandemii? 2.07.2021. https://crn.pl/aktualnosci/jak-polska-branza-it-przeszla-probe-pandemii/ [dostęp: 28.08.2021].

Pay Transparency: Commission Proposes Measures to Ensure Equal Pay for Equal Work. 4.03.2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_881 [dostęp: 30.05.2021].

Walczak K.: Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców-przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy. C.H. Beck, Warszawa 2018.

Wpływ Covid-19 na branżę Software House w Polsce. https://investinpomerania.pl/baza-wiedzy/wplyw-covid-19-na-branze-software-house-w-polsce/ [dostęp: 28.08.2021].

Pobierz

Opublikowane : 2022-03-25


Sobótka-BentynE. (2022). Jawność wynagrodzeń w branży IT w Polsce – standard czy dobra praktyka?. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 20(3), 1-14. https://doi.org/10.31261/zpppips.2022.20.03

Edyta Sobótka-Bentyn 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2347-8563
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).