Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.


Wytyczne dla autorów

Redakcja przyjmuje tylko teksty, które nie były do tej pory publikowane. Redakcja pisma nie zwraca niezamówionych materiałów.

ZASADY EDYCJI NADSYŁANYCH TEKSTÓW

Redakcja przyjmuje teksty do 15 stycznia każdego roku.
Długość nadsyłanych tekstów nie powinna przekroczyć 25 000 znaków.

Formatowanie tekstu
• edytor Word,
• czcionka Times New Roman 12 pkt,
• odstęp – 1,5 pkt pomiędzy liniami,
• marginesy – 2,5 cm: boczne, górny i dolny,
• wyrównanie lewostronne,
• w lewym górnym rogu artykułu należy podać imię i nazwisko Autora oraz afiliację,
• cytaty (dłuższe niż 3 wersy) wyodrębnione w tekście głównym – 10 pkt.

Prosimy o stosowanie zapisu „oksfordzkiego” przypisów w tekście (Papuzińska 2007, 31), a bibliografii na końcu tekstu wg zasad:
• Papuzińska J., 2007, Jak czytać książki dla dzieci?, w: tejże, Dziecięce spotkania z literaturą, Warszawa.
• Adamczykowa Z., 2008, Literatura „czwarta” – w kręgu zagadnień teoretycznych, w: Heska-Kwaśniewicz K., red., Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), Katowice.
• Olszewska B., 2012, Kalewala – fiński epos w adaptacji Janiny Porazińskiej, „Filoteknos”, nr 3.
• Papuzińska J., 2007, Dziecięce spotkania z literaturą, Warszawa.
• Heska-Kwaśniewicz K., red., 2008, Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), Katowice.
• Baker S., 2001, „Where the Wild Things Are”: An Interview With Steve Baker, www.cabinetmagazine.org/issues/4/steve-baker.php [dostęp: 17.11.2012].

Prosimy o notkę autorską (tytuł/stopień naukowy, miejsce pracy, zainteresowania naukowe, ważniejsze publikacje), streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (do 7).

Redakcja nie przyjmuje tekstów niespełniających wymogów formalnych.

Po przejściu procedury recenzyjnej Autor zobowiązuje się do wypełnienia oświadczenia dotyczącego zgłoszenia artykułu w czasopiśmie wydawanym w ramach WUŚ na licencji Creative Commons.

Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat za przyjęcie i publikację tekstu.