Koniec dzieciństwa, jakie znamy?  

Zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów do 4. numeru „Paidii i Literatury” poświęconego namysłowi nad społecznymi i kulturowymi konstruktami dziecka i dzieciństwa. Liczmy na interesujące rozpoznania problemu w kontekście narracji społecznych i kulturowych uwzględniających m.in. literaturę, teatr, malarstwo, film, plakat czy architekturę.

Propozycje zagadnień:
− tradycyjne społeczne i kulturowe teorie dzieciństwa wobec współczesnych kryzysów,
− kryzys dzieciństwa,
− zwrot pajdocentryczny w naukach humanistycznych i społecznych,
− nowe interpretacje dzieciństwa i nowe scenariusze dzieciństwa,
− dawne i współczesne kultury dzieciństwa,
− dziecko i dzieciństwo w kontekście biowspólnoty,
− dziecko, dzieciństwo jako element gry politycznej, ekonomicznej, ideologicznej,
− dziecko jako aktor społeczny,
− dzieci aktywiści (studium przypadków), inicjatywy dziecięco-młodzieżowe (np. samorządy, parlamenty, ruchy społeczne),
− dziecko obywatel, wzorowy członek społeczności; dziecko odmieniec,
− dziecko a współczesne technologie,
− dziecko a architektura,
− reprezentacje dziecięcego głosu w różnych formach twórczej ekspresji (studium przypadków).

W numerze zaplanowano również działy „Ze świata” oraz „Varia”.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów artykułów do 15 lutego 2022 roku. Na Państwa teksty czekamy do 15 marca 2022 roku.

Tematy i artykuły prosimy wysyłać, korzystając z https://journals.us.edu.pl/index.php/pl

W razie pytań lub problemów technicznych zapraszamy do korespondencji: pil.czasopismo@us.edu.pl

Zgłoszone artykuły ocenia zespół redakcyjny czasopisma. O dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

W wyniku przeprowadzonej w 2021 roku oceny czasopismo uzyskało 20 punktów i figuruje na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: ERIH Plus, Index Copernicus International, Central and Easter European Online Library, CEJSH, Acadaemia.edu, ResearchGate.

"Paidia i Literatura" w bazie DOAJ

2022-05-24

Miło nam poinformować, że czasopismo "Paidia i Literatura" zostało umieszczone w bazie DOAJ (Directory of Open Access Journals) która indeksuje największy zbiór czasopism recenzowanych, publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych), dostępnych dla użytkowników na wolnych licencjach.

Strona czasopisma: https://journals.us.edu.pl/index.php/pl