Punktacja MEiN:

20

ISSN: 2719-4167 (Online) DOI: 10.31261/PiL

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Celem czasopisma „Paidia i Literatura” jest ogląd polskiej oraz obcej literatury dla dzieci i młodzieży z perspektywy współczesnych nurtów w humanistyce, które mogą zostać włączone do teoretycznego i  krytycznego instrumentarium, jakim dysponują badania nad literaturą dla niedorosłych. Artykuły zamieszczane na łamach rocznika podejmują zagadnienia związane nie tylko ze współczesną literaturą/(pop)kulturą dla dzieci i młodzieży, ale również z jej kanonem odczytywanym przede wszystkim przez pryzmat różnorodności stanowisk, jaką proponuje  nowa humanistyka.

Oczekuje się, że tematyka artykułów włączy problematykę związaną z literaturą dla niedorosłych do obszaru współczesnych studiów humanistycznych, w przypadku kanonu rewitalizując jej repertuar edukacyjny, a w przypadku niekanoniczych tekstów, prezentując problemy współczesności, których skala oraz intensywność nie może być zignorowana przez edukację.

W wyniku przeprowadzonej w 2021 roku oceny czasopismo uzyskało 20 punktów parametrycznych i figuruje na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Polityka Open Access – realizujemy politykę otwartego, nieodpłatnego dostępu do wszystkich numerów „Paidii i Literatury”. Znajdą je Państwo w zakładkach: Aktualny numer i Archiwum. Czasopismo jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat za przyjęcie i publikację tekstu.

Czasopismo jest indeksowane w: ARIANTABASE (Bielefeld Academic Search Engine), Bibliotekanauki.plCEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ERIH+ (European Reference Index for the Humanities), Google ScholarICI World of JournalsPBN (Polska Bibliografia Naukowa), Most Wiedzy, MLA International Bibliography. 

 

Archiwalne numery czasopisma znajdują się w: zakładce 'archiwum', na stronach CEEOL.

Numery czasopisma oraz poszczególne artykuły dostępne są również na:

Academia.edu; ResearchGate: 

Strona domowa czasopisma: https://www.paidia.us.edu.pl/

Poszczególne artykuły promujemy w mediach społecznościowych:  FB: https://www.facebook.com/paidailiteratura.

Autor przesyłając materiały do „PiL” zgadza się na ich licencjonowanie na podstawie Międzynarodowej Licencji Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0).

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 
 

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI - „Paidia i Literatura” 2024, nr 6

2024-01-10

Mały antropocen    

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 6. numeru „Paidii i Literatury” poświęconego refleksji nad antropocenem, definiowanym jako epoka, w której człowiek stał się czynnikiem geologicznym, odciskającym piętno na naszej planecie. Antropocen przez badaczy rozumiany jest nie tylko jako moment destabilizacji życia na Ziemi, ale także okres, w którym obowiązujące kategorie, porządkujące dotąd świat okazują się nieaktualne i pilnie domagają się dopowiedzeń.

Jak zatem w kontekście tej planetarnej destabilizacji utrzymać opowieść o dzieciństwie? Jakimi operować narracjami? Jak tworzyć nowe opowieści? Jak opowiadać te już istniejące tak, aby układać świat według innych możliwości.

W numerze zaplanowano również działy „Ze świata” oraz „Varia”.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów artykułów do 15 lutego 2024 roku. Na Państwa teksty czekamy do 31 marca 2024 roku.

Tematy i artykuły prosimy wysyłać, korzystając z https://journals.us.edu.pl/index.php/pl

W razie pytań lub problemów technicznych zapraszamy do korespondencji: pil.czasopismo@us.edu.pl

Zgłoszone artykuły ocenia zespół redakcyjny czasopisma. O dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI - „Paidia i Literatura” 2023, nr 5

2023-02-01

Przyziemność

Zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów do 5. numeru „Paidii i Literatury” poświęconego  „Przyziemności”. Liczmy na interesujące rozpoznania tej metafory w kontekście humanistyki środowiskowej, biohumanistyki, fitohumanistyki, geopoetyki, zwrotu geologicznego, nekrohumanistyki, środowiskowej historii Zagłady, nowego animizmu, nowych materializmów, nowego witalizmu, ale także pedagogiki nieatropocentrycznej czy zielonych kompetencji w czytaniu i pisaniu.

Interesują nas rozpoznania w ramach adresowanych do młodych odbiorców tekstów kultury w zakresie literatury, filmu, teatru, ilustracji, plakatu, gier komputerowych, publikacji popularnonaukowych, praktyk pedagogicznych, a także szeroko rozumianego języka.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów artykułów do 15 lutego 2023 roku. Na Państwa teksty czekamy do 15 marca 2023 roku.

Tematy i artykuły prosimy wysyłać, korzystając z https://journals.us.edu.pl/index.php/pl

W razie pytań lub problemów technicznych zapraszamy do korespondencji: pil.czasopismo@us.edu.pl

Zgłoszone artykuły ocenia zespół redakcyjny czasopisma. O dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

"Paidia i Literatura" w bazie DOAJ

2022-05-24

Miło nam poinformować, że czasopismo "Paidia i Literatura" zostało umieszczone w bazie DOAJ (Directory of Open Access Journals) która indeksuje największy zbiór czasopism recenzowanych, publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych), dostępnych dla użytkowników na wolnych licencjach.

Strona czasopisma: https://journals.us.edu.pl/index.php/pl • ARIANTA
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • Bibliotekanauki.pl
 • CEJSH
 • CEEOL
 • DOAJ
 • EBSCO
 • ERIH Plus
 • Google Scholar
 • ICI World of Journals
 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • Most Wiedzy
 • ŚBC (Śląska Biblioteka Cyfrowa)

MEiN
20