ETYKA PUBLIKACJI

Etyka publikacji

Rocznik „Paidia i Literatura” działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE).

Redakcja

Członków Redakcji obowiązują normy etyczne przyjęte w publikacjach akademickich. Członkowie Redakcji są zawsze gotowi do publikowania sprostowań, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ocena zgłoszonych artykułów ma charakter merytoryczny, nie mogą mieć na nią wpływu: rasa, płeć, orientacja seksualna, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów).

Członkowie Redakcji zobowiązani są nie ujawniać informacji o zgłoszonym artykule osobom trzecim, niezaangażowanym bezpośrednio w proces oceny pracy.

W celu zapewnienia bezstronnej oceny nadsyłanych prac każdy Członek Redakcji winien uprzedzić o ewentualnym konflikcie interesów między nim a autorem zgłoszonego i rozpatrywanego artykułu, wówczas dany Redaktor nie uczestniczy w procesie oceniania pracy. Gdyby tego rodzaju konflikt został ujawniony po opublikowaniu artykułu, Redakcja zobowiązana jest zamieścić stosowne sprostowanie w kolejnym numerze pisma.

Autorzy

Za Autora (lub współautora) uznaje się osobę, która opracowała koncepcję, przygotowała pierwotną wersję artykułu, wniosła istotny wkład intelektualny w jego powstanie. Gdyby okazało się, że autor dopuścił się plagiatu lub autoplagiatu, Redakcja będzie wymagała od niego stosownych wyjaśnień, a następnie postąpi zgodnie z wytycznymi COPE. Może to skutkować powiadomieniem przełożonych autora, odrzuceniem danego artykułu, a także rezygnacją z jakiejkolwiek współpracy z tą osobą w przyszłości.

W roczniku „Paidia i Literatura” niedopuszczalne są  praktyki określane ghostwritting i guest authorship.

W artykule należy zamieścić imienne informacje o wszystkich osobach przyczyniających się do jego powstania bądź zaangażowanych w badania, w wyniku których artykuł został przygotowany.

W wypadku zmiany informacji o autorstwie wymagana jest zgoda wszystkich zaangażowanych stron, wyrażona w postaci oświadczenia wysłanego w liście elektronicznym do redaktor naczelnej pisma. Autor inicjujący taką zmianę zobowiązany jest do podania jasnej przyczyny. Gdyby autorzy nie osiągnęli porozumienia w tej sprawie, spór powinien zostać rozstrzygnięty przez władze ich rodzimej jednostki. Redakcja nie będzie uczestniczyć w takim konflikcie. Jeśli podobna sytuacja zaszłaby już po opublikowaniu artykułu, sprostowanie informacji dotyczącej autorstwa polega na ponownym opublikowaniu artykułu przypisanego już właściwym osobom.

 Recenzenci

Recenzja umożliwia Członkom Redakcji podjęcie decyzji o opublikowaniu danego artykułu, jak również pozwala Autorowi poprawić pracę.

Recenzenci zobowiązani są do obiektywnej i merytorycznej oceny popartej jasnymi argumentami.

W wypadku gdyby Recenzent nie miał kompetencji, by ocenić dany artykuł lub nie mógł zrobić tego na czas, zobowiązany jest powiadomić o tym Redakcję.

Recenzenci zobowiązani są nie ujawniać informacji o ocenianym artykule osobom trzecim.