La traduzione pedagogica: una risorsa motivazionale nell’insegnamento della LS/L2

Tiziana D'Amico
https://orcid.org/0000-0002-5950-2043

Abstrakt

The work focuses on pedagogical translation as motivational tool. In particular, as a tool that works on the motivation of the beginner L2 student. The specific working language is Czech, but we believe that what has been observed may also apply to other languages, whose teaching is characterized by a small number of students. The aim is to offer a theoretical and practical framework to better frame translation as a teaching tool even for beginners L2 at the University. After presenting what we mean with lower-frequency language, pedagogical translation and beginner group, we move into the work with translation and how this activity fits into the investigation of motivations in the LS.


Słowa kluczowe

translation; L2 motivation; small group dynamics

Literatura

Balboni P., 1999, Dizionario di glottodidattica, Perugia.

Balboni P., 2002, Le sfide di Babele, Torino.

Balboni P., 2008a, Fare educazione linguistica, Torino.

Balboni P., 2008b, Imparare una lingua straniera, in: De Giovanni F., Di Sabato B., a cura di, Imparare ad imparare, imparare ad insegnare, Napoli, pp. 63—90.

Balbon P., 2013, Il ruolo delle emozioni di studente e insegnante nel processo di apprendimento e insegnamento linguistico, “EL.LE”, Vol. 2 — Num. 1 — Marzo 2013, pp. 7—30.

Brantmeier C., 2005, Effects of Reader’s Knowledge, Text Type, and Test Type on L1 and L2 Reading Comprehension in Spanish, “Modern Language Journal”, 89 (1), pp. 37—53.

Busato V.V., Prins F.J., Elshout J.J., Hamaker C., 1999, The relation between learning styles, the Big Five personality traits and achievement motivation in higher education, “Personality and Individual Differences”, 26, pp. 129—140.

Cook G., 2010, Translation in Language Teaching, Oxford.

Cordero A., 1984, The Role of Translation in Second Language Acquisition, “French Review”, 3, 57, pp. 350—55.

Dewaele J., Furnham A., 2000, Personality and speech production. A pilot study of second language learners, “Personality and Individual Differences” 28, pp. 355—365.

Di Sabato B., 2007, La traduzione e l’apprendimento/insegnamento delle lingue, “Studi di Glottodidattica”, 1, 47, pp. 47—57.

Dörnyei Z., 2001, Motivational Strategies in the Language Classroom, New York.

Dörnyei Z., 2009, Individual differences: Interplay of learner characteristics and learning environment, “Language Learning”, 59(s1), pp. 230—248.

Dörnyei Z., Malderez A., 1997, Group dynamics and foreign language teaching, “System”, vol. 25, issue 1, pp. 65—81.

Fisher R., 1990, Teaching children to think, Oxford.

Freddi G., 1999, Psicolinguistica, sociolinguistica, glottodidattica, Torino.

ISTAT Istituto Nazionale di Statistica, 2018, Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia, 2018. https://www.istat.it/it/files//2019/05/Vita-e-percorsi.pdf. Data accesso 27/03/2021.

Jones R.W., 2007, Learning and Teaching in Small Groups. Characteristics, Benefits, Problems and Approaches, “Anaesthesia and Intensive Care”, 35(4), pp. 587—592.

Huber A., 2016, Recognizing, Understanding and Mitigating L2 Learner Frustration, “Hirao School of Management review”, v. 6, pp. 170—177.

Katan D., 2009, Translation as intercultural communication, in: Munday J., ed., The Routledge companion to translation studies, London & New York, pp. 74—92.

Krashen S.D., 1982, Principles and Practice in Second Language Acquisition, Oxford/New York.

Laviosa S., 2014, Translation and Language Education: Pedagogic Approaches Explored, London & New York.

Leonardi V., 2010, The Role of Pedagogical Translation in Second Language Acquisition. From Theory to Practice, Oxford.

Liddicoat A.J., 2015, Intercultural mediation, intercultural communication and translation, “Perspectives Studies in Translatology”, 24 (3), pp. 1—10.

Littlejohn A., 2001, Motivation, Where does it come from? Where does it go?, “English Teaching Professional”, 19, pp. 5—8.

Long M.H., 1990, Task, group and task — group interactions, in: Anivan S., ed. Language Teaching Methodology for the Nineties, Singapore, pp. 33—50.

Mamkjaer K., ed., 1998, Translation and Language Teaching: Language Teaching and Translation, Manchester.

Martinez de Dios J., 2010, La personalidad del profesor y su impacto emocional en la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, “Entre lenguas: revista del Centro de Investigaciones en Lenguas Extranjeras”, pp. 89—102.

Pintado Gutiérrez L., 2018, Translation in language teaching, pedagogical translation, and code-Switching: restructuring the boundaries, “The Language Learning Journal”, pp. 1—16. DOI: 10.1080/09571736.2018.1534260

Titone R., 1976, Psicodidattica, Brescia

Trévisiol P., Rast R., 2006, Présentation, L’acquisition d’une langue 3, “AILE Acquisition et d’Interaction en Langue Étrangère”, 24, https://journals.openedition.org/aile/4942. Data accesso 27/03/2021.

Segalowitz N., 1997, Individual differences in second language acquisition, in Segalowitz N., ed., Tutorials in bilingualism. Psycholinguistic perspectives, pp. 85—112.

Sewell P., 2004, Students buzz round the translation class like bees round the honey pot - why?, in: Malmkjær K., ed., Translation in Undergraduate Degree Programmes, Amsterdam, pp. 151—162. DOI: 10.1075/btl.59.11sew.

Shutenko E., 2015, Motivational and Conceptual Aspects of Students’ Self-fulfillment in University Education, “Procedia — Social and Behavorial Science”, v. 214, pp. 325—331.

Whyatt B., 2012, Translation as a human skill. From predisposition to expertise, Poznań.


Opublikowane : 2021-12-31


D’AmicoT. (2021). La traduzione pedagogica: una risorsa motivazionale nell’insegnamento della LS/L2. Paidia I Literatura, (3), 1-12. https://doi.org/10.31261/PiL.2021.03.10

Tiziana D'Amico 
Università Ca’ Foscari di Venezia  Włochy
https://orcid.org/0000-0002-5950-2043
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).