Dziecięce wyobrażenia paidii

Anna Guzy
https://orcid.org/0000-0002-6713-7293

Abstrakt

This chapter consists of two parts: theoretical background and case studies. It aims at presenting children’s fantasies or mental images (be it verbal or iconic) of paidia as a word. The first part is dedicated to the investigations into children’s imagination, stages of its development, and factors that affect it. The other part analyses the works of 51 pupils who were supposed to draw “a paidia” and reads the ways they both concretised it on the pictures and described them.


Słowa kluczowe

imagination; fantasy; children’s imagination; paidia; stages of child imaginative development

Bańko M., red., 2000, Inny słownik języka polskiego PWN, Warszawa.

Bańko M., red., 2003, Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa.

Caillois R., 1973, Żywioł i ład, Tatarkiewicz A., przeł., Warszawa.

Czyż A., Podrez E., 2002, Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Studia z etyki, literatury i sztuki, Warszawa.

Dobrołowicz W., 1991, Wybrane problemy psychologii wyobraźni, „Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne”, t. 5.

Dubisz S., red., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, Warszawa.

Falkowski A., Maruszewski T., Nęcka E., 2011, Procesy poznawcze, w: Strelau J., Doliński D., red., Psychologia akademicka. Podręcznik, t. 2, Gdańsk.

Francuz P., 2007, Teoria wyobraźni Stephena Kosslyna. Próba reinterpretacji, w: Francuz P., red., Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Warszawa.

Górniewicz J., 1992, Rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka, Toruń—Warszawa.

http://www.ling.pl/index.jsp [data dostępu: 15.06.2018].

https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/3051/Dorota%20Maria%20Jankowska%20Profilowa%20diagnoza%20wyobraZni%20tworczej%20prezentacja%20nowej%20koncepcji%20teoretycznej%20i%20narzedzia.pdf?sequence=1 [data dostępu: 12.10.2018].

Jaeger W., 1962, Paideia, Plezia M., przeł., Warszawa.

Jankowska D.M., 2015, Profilowa diagnoza wyobraźni twórczej — prezentacja nowej koncepcji teoretycznej i narzędzia, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1.

Klus‑Stańska D., Nowicka M., 2005, Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa.

Limont W., 1996, Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Badania eksperymentalne, Toruń.

Ostasz M., 2011, Paidia Konopnickiej, Tuwima i Sztaudyngera, „Kwartalnik Opolski”, nr 2/3.

Pietrasiński Z., 1969, Myślenie twórcze, Warszawa.

Rozet I., 1982, Psychologia fantazji. Badanie twórczej aktywności umysłowej, Nowińska A., przeł., Warszawa.

Sartre J.P., 1940, Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, Beylin P., przeł., Warszawa.

Selye H., 1967, Od marzenia do odkrycia naukowego, Zembrzuski L., Serzysko W., przeł., Warszawa.

Tokarski J., red., 1980, Słownik wyrazów obcych, Warszawa.

Vygotsky L.S., 2004, Imagination and Creativity in Childhood, “Journal of Russian and East European Psychology”, no. 42/1.

Ward T.B., 1994, Structured Imagination: The Role of Category Structure in Exemplar Generation, “Cognitive Psychology”, no. 27.

Winczer P., 1976, Element zabawowy w poezji awangardowej (na przykładzie czeskiego poetyzmu), „Teksty. Teoria Literatury, Krytyka, Interpretacja”, nr 25/1.

Zdankiewicz‑Ścigała E., Maruszewski T., 2008, Wyobrażenia jako pierwsza forma doświadczenia generowanego przez jednostkę, w: Strelau J., red., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


GuzyA. (2019). Dziecięce wyobrażenia paidii. Paidia I Literatura, (1), 41-53. https://doi.org/10.31261/PiL.2019.01.05

Anna Guzy 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6713-7293
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).