Македонската литература за деца (мала студија за запознавање)


Abstrakt

This short study embraces both the first sprouts of the written Macedonian literature for children (somewhere around the second part of the 19th century), and the literary production which happens after the establishment of the contemporary Macedonian language, that is, after the 1945. Still, the main accent is on two newer books: Verses also Grow (И строфите растат) by Alexandar Kujundziski and Jump and Skip (Скокни прескокни) by Vasil Mukaetov which is a part of the refreshed reading list as an optional book for the Macedonian language lessons in the primary schools in Macedonia. Both authors put an emphasis exactly on a child’s sensitivity and such issues as character growth and maturation. In their books, they transfer the reader from childhood to adulthood unnoticeably and lightly. Their message is to help the little human in the complex process of his or her own comprehension and to show him or her that he or she are not alone in this process.


Słowa kluczowe

Macedonian literature for children; sensitivity; maturation

Čačko P., 2000, Slikovnica, njezina definicija i funkcije, in: Kakva je knjiga slikovnica: zbornik radova sa savjetovanja povodom Međunarodnog dana dječje knjige održanog 26. travnja 1999. u Zagrebu, Javor R., prired., Zagreb.

Cashdon S., 1999, The Witch must die — how fairy tales shape our lives, New York.

Drndarski M., 1987, Voved, Narodna bajka u modernoj književnosti, Beograd.

Haramija Ž., 1978, Skok iz medija animiranog filma u medij slikovnice, “Umjetnost i Dijete”, br. 57, Zagreb.

Liti M., 1994, Evropska narodna bajka, Beograd.

Oblak S., 1971, Slikovnica — prva knjiga djeteta, “Umjetnost i Dijete”, br. 3, Zagreb.

Владова J., 2001, Литература за деца, Скопје.

Денкова Ј., 2011, Книжевност за деца, Штип.

Димова В., 2012, Естетика на комуникацијата и литературата за деца, Скопје.

Друговац M., 1996, Македонска книжевност за деца и младина, Скопје.

Ивановска Г., 2006, Зад превезот на сказните во Мираж 15, Скопје.

Идризовиќ М., 1988, Македонската литература за деца, Скопје.

Мојсова‑Чепишевска B., 2000, За уметничката сказна „Шеќерна приказна“ во Литературни преокупации, Скопје.

Мојсова‑Чепишевска B., 2010, Вредната на Васил Куноски рака не само што пишува, туки и игра вака во Куноски, Васил. Собрани дела, Скопје.

Мојсова‑Чепишевска B., 2013, Пинокио и Шеќерното дете во Годишен зборник 2012, Штип.

Мојсова‑Чепишевска B., 2014, Актуелните состојби во македонската литература за деца во зборникот XL Научна конференција на XLVII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје.

Мојсова‑Чепишевска B., 2014, Нови теми и пристапи во најновата хрватска литература за деца во Македонско‑хрватски книжевни, културни и јазични врски, Скопје.

Полазаревски В., 2010, Каде се загубија приказните. „Нова Македонија”. Скопје, бр. 21917, 23.02.2010.

Прокопиев А., 1997, Патувањата на сказната, Скопје.

Тодорова M., 2012, Преведувањето за деца како меѓукултурна комуникација, Скопје.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


Мојсова‑ЧепишевскаВ. (2019). Македонската литература за деца (мала студија за запознавање). Paidia I Literatura, (1), 83-99. https://doi.org/10.31261/PiL.2019.01.08

Весна Мојсова‑Чепишевска 
Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје  Mołdawia - Republika
https://orcid.org/0000-0003-3627-1649
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).