Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w odbiciu crip theory. Wybrane przykłady

Alicja Fidowicz
https://orcid.org/0000-0003-3185-5012

Abstrakt

Author presents the crip theory and its possibility for interpretation of Polish children’s and youth literature. She is focused on the presentation this theory and its compatibility to Polish culture. In the next part of the paper, author analyses poem To my students (Do moich uczniów) by Jan Twardowski and the novel Pupa (Poczwarka) by Dorota Terakowska, using the crip category.


Słowa kluczowe

crip theory; disability; Dorota Terakowska; Jan Twardowski

Bachórz J., Kowalczykowa A., 1991, Słownik literatury polskiej XIX wieku, Warszawa—Wrocław.

Beszczyńska Z., 2000, Wszystko odwrócić, „Nowe Książki” nr 3. http://terakowska.art.pl/wywiady/talk3.htm [data dostępu: 19.04.2020].

Bone K.M., 2017, Trapped Behind the Glass: Crip Theory and Disability Identity, „Disability & Society”, vol. 32, no. 9.

Grzebałkowska M., 2011, Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków.

Janion M., 1975, Gorączka romantyczna, Warszawa.

Janion M., 2000, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa.

Jarosz M., 2010, Pojęcie duchowości w psychologii, w: Gorbaniuk O., Kostrubiec‑Wojtachnio B., Musiał D., Wiechetek M., „Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, t. 16, s. 9—11.

Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, Mąkosa P., red., Lublin 2010.

Kosińska K., 2019, Beza, Warszawa.

Kiciński A., Ewangelizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, w: Mąkosa P., red., Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, Lublin 2010, s. 213—220.

Kuliczkowska K., 1975, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864—1918, Warszawa.

McRuer R., 2006, Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability, New York.

McRuer R., 2011, Disabling Sex: Notes for a Crip Theory of Sexuality, „GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies”, no. 17, s. 107—117.

Oslund C., 2015, Disability Services and Disability Studies in Higher Education: History, Contexts, and Social Impacts, New York.

Sandahl C., 2003, Queering the Crip or Cripping the Queer?, „GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies”, vol. 9, no. 1—2. https://www.ces.uc.pt/projectos/intimidade/media/Queering%20the%20crip_sandahl.pdf [data dostępu: 10.03.2020].

Stwarzanie świata. Krzysztof Lisowski, poeta, rozmawia z Dorotą Terakowską 2001, „Gazeta Wyborcza” z 8.03.2001. http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~joanna/terdor/poczw/wywiad1.htm [data dostępu: 17.04.2020].

Terakowska D., 2001, Poczwarka, Kraków.

Twardowski J., 1996, Wiersze, Białystok.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


FidowiczA. (2020). Polska literatura dziecięca i młodzieżowa w odbiciu crip theory. Wybrane przykłady. Paidia I Literatura, (2), 35-42. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.03

Alicja Fidowicz 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3185-5012
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).