Ludzie i przedmioty. Literatura dla dzieci jako szkoła estetycznej wrażliwości

Alicja Baluch
https://orcid.org/0000-0003-2131-2516

Abstrakt

The focus of research in the field of literature for children and youth on objects results from post‑humanistic methodologies and brings about interesting results. Objects play different roles in children’s texts, just as they play different roles in the works of artists, for instance Tadeusz Kantor and Joanna Rajkowska. By interpreting literary texts and works of art, I try to show that the representations of objects from both areas are similar and can serve to the aim of children’s aesthetic education.


Słowa kluczowe

posthuman studies; children’s literature; aesthetic education; avant‑garde art

Baluch A., 1979, Poezja współczesna w szkole podstawowej, Warszawa.

Chotomska W., 2012, Od rzeczy do rzeczy, Kozieł‑Nowak M., ilustr., Łódź.

Combrzyńska‑Nogala D., 2014, Bezsenność Jutki, Rusinek J., ilustr., Łódź.

Czerwińska‑Rydel A., 2018, Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej, Szymanowicz M., ilustr., Łódź.

Ingarden R., 1966, Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków.

Jędrzejewska‑Wróbel R., 2004, Królewna, Oklejak M., ilustr., Warszawa.

Kasdepke G., 2010, Dziwne przypadki bajkopisarza, Kozieł‑Nowak M., ilustr., Łódź.

Krajewski M., 2013, Są w życiu rzeczy… Szkice z socjologii przedmiotów, Warszawa.

Maziarz K., 2018, Trochębajki o Stanisławie Wyspiańskim, Zając M., ilustr., Kraków.

Mik A., Niewieczerzał M., Rąbkowska E., Leszczyński G., red., 2019, O czym mówią rzeczy? Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Warszawa.

Miklaszewski K., 1992, Spotkania z Tadeuszem Kantorem, Kraków.

Stark U., 2008, Czy umiesz gwizdać, Joanno?, Höglund A., ilustr., Skalska K., przeł., Poznań.

Waksmund R., 2000, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy — gatunki — konteksty), Wrocław.

Williams M., 2009, Aksamitny królik, Nicholson W., ilustr., Grabowska B., przeł., Warszawa.

Źródła internetowe

https://culture.pl/pl/tworca/joanna-rajkowska [data dostępu: 10.02.2020].

https://zyciorysy.info/tadeusz-kantor/ [data dostępu: 10.02.2020].

Teatr śmierci Tadeusza Kantora Wielopole, Wielopole. https://culture.pl/pl/artykul/teatrsmierci-kantora-w-pieciu-odslonach [data dostępu: 10.02.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


BaluchA. (2020). Ludzie i przedmioty. Literatura dla dzieci jako szkoła estetycznej wrażliwości. Paidia I Literatura, (2), 59-66. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.05

Alicja Baluch 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2131-2516
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).