Od zabawy lalkami do zabawy słowami — tomiki wierszy dla dzieci Pawła Beręsewicza

Krystyna Zabawa
https://orcid.org/0000-0003-4873-839X

Abstrakt

The paper includes the analyses of three books of poems by Paweł Beręsewicz: Lalki Dorotki [Dorotka’s dolls] (2004), Czy pisarzom burczy w brzuchu? [Do writers’ stomachs grumble?] (2009) oraz Złota jedenastka… [The golden eleven…] (2018). The author studies language, composition, the voice and characters creation, as well as the main idea of the three books, also paying attention to illustrations. She reconstructs the status of a speaker and a recipient, and their relationship (i.e. an adult–child relationship). It is also an attempt to place Beręsewicz’s books of poems in the context of his stories and novels.


Słowa kluczowe

Paweł Beręsewicz; poetry books for children; doll; play; child–adult relationship; metafiction; illustrations; sports in literature

Balcerzan E., 1978, Odbiorca w poezji dla dzieci, w: Białek J.Z., Guśpiel M, red., Literatura dla dzieci i młodzieży. Teoria i krytyka. Wybór tekstów, Kraków.

Beręsewicz P., 2011, Lalki Dorotki, Ostrowska M., ilustr., Kraków (LD).

Beręsewicz P., 2009, Czy pisarzom burczy w brzuchu?, Cała I., ilustr., Łódź (Cp).

Beręsewicz P., 2018, Złota jedenastka. Wiersze dla kibica i jego rodzica, Butenko B., ilustr. i oprac. graf., Łódź 2018 (Zj).

Czabanowska‑Wróbel A., 2013, Lalki Konopnickiej, w: Tejże, Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, Kraków, s. 157—168.

Papuzińska J., 2002, [hasło] ożywione zabawki, w: Tylicka B., Leszczyński G., Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, Wrocław, s. 286—287.

Waksmund R., oprac., 1999, Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów, Wrocław 1999.

Zabawa K., 2013, Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków.

Żurakowski B., 1999, Literatura — wartość — dziecko, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


ZabawaK. (2020). Od zabawy lalkami do zabawy słowami — tomiki wierszy dla dzieci Pawła Beręsewicza. Paidia I Literatura, (2), 123-133. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.11

Krystyna Zabawa 
Akademia Ignatianum w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4873-839X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).