Twarze dzieciństwa w twórczości Pawła Beręsewicza


Abstrakt

The article is devoted to the analysis of Paweł Beręsewicz’s works submitted, awarded with a prize or distinction at the Kornel Makuszyński All‑Poland National Literary Award. The following books by Beręsewicz were analyzed: Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek (2005), Ciumkowe historie, w tym jedna smutna (2007), Tajemnica człowieka z blizną (2010), Ściśle tajne (2018). The reading method draws upon the childhood face topic, which was suggested by Grzegorz Leszczyński.


Słowa kluczowe

childhood; love; death; Paweł Beręsewicz; Kornel Makuszyński

Ariès P., 1995, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Ochab M., przeł., Gdańsk.

Beręsewicz P., 2005, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek, Kraków.

Beręsewicz P., 2007, Ciumkowe historie, w tym jedna smutna, Kraków.

Beręsewicz P., 2010, Tajemnica człowieka z blizną, Łódź.

Beręsewicz P., 2018, Ściśle tajne, Łódź.

Czerwińska‑Rydel A., 2017, Słońcem na papierze, Kraków.

Dymara B., Ogrodzka‑Mazur E., 2013, Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym, Cieszyn—Bielsko‑Biała—Kraków.

Jarosz E., 2017, Dziecko i dzieciństwo — pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem, „Pedagogika Społeczna”, nr 2 (64), s. 57−81.

Key E., 2005, Stulecie dziecka, Moszczeńska I., przeł., Warszawa.

Kubale A., 1984, Dziecko romantyczne. Szkice o literaturze, Wrocław.

Leszczyński G., 2006, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w. Wybrane problemy, Warszawa.

Leszczyński G., 2012, Książki pierwsze, książki ostatnie. Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, Warszawa.

Zając M., 2013, Książka i młody czytelnik, Warszawa.

Źródła internetowe

Internetowy słownik języka polskiego. https://sjp.pl/trickster [data dostępu: 15.10.2019].

Encyklopedia Fantastyki. http://encyklopediafantastyki.pl/index.php/Trickster [data dostępu: 15.10.2019].

Encyklopedia PWN. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/milosc;3941590.html [data dostępu: 15.10.2019].

Ewolucja poglądów na dziecko i okres dzieciństwa, w: Encyklopedia dzieciństwa. http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php/Ewolucja_pogl%C4%85d%C3%B3w_na_dziecko_i_okres_dzieci%C5%84stwa [data dostępu: 24.03.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


Brzeźniak-PałganO. (2020). Twarze dzieciństwa w twórczości Pawła Beręsewicza. Paidia I Literatura, (2), 135-142. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.12

Oliwia Brzeźniak-Pałgan 
Centrum Literatury Dziecięcej w Oświęcimiu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0941-6681
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).