Początek i koniec według Pawła Beręsewicza


Abstrakt

The article discusses and analyzes two short stories written by Paweł Beręsewicz, Kloss and Pięć niedźwiedzi (Five bears), contained in a short story collection entitled Ściśle tajne (Top secret). The considerations pertain to death and the beginning of human life, the author’s philosophy. The said two short stories decisively have educational and cognitive value; they can serve as a stimulus to discuss existential topics with children.


Słowa kluczowe

Paweł Beręsewicz; life; death; children’s book; philosophy

Beręsewicz P., 2007, Ciumkowe historie, w tym jedna smutna, Kraków.

Beręsewicz P., 2010, Ciumkowie w szkocką kratę, Kraków.

Beręsewicz P., 2018, Ściśle tajne, Łódź.

Janko A., 2012, Maciupek i Maleńtas. Niezwykłe przygody w Brzuchu Mamy, Warszawa.

Janko A., 2018, Oleś i pani Róża, Kraków.

Kulka B., 1994, Świat dziecięcych doznań w poezji Danuty Wawiłow, w: Chęcińska U., red., Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci, Szczecin, s. 194—205.

Manger I., 1988, Księga raju, czyli przedziwne żywota opisanie Szmula Aby Aberwo, Warszawa.

Nitecka E., Staszewska D., Pietkiewicz‑Rok E., 1987, Miłość od poczęcia, Warszawa.

Zabawa K., 2013, Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


Lewandowicz -NosalG. (2020). Początek i koniec według Pawła Beręsewicza. Paidia I Literatura, (2), 143-148. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.13

Grażyna Lewandowicz -Nosal 
https://orcid.org/0000-0002-4655-7053
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).