„Otwieramy uczniom oczy”. Innowacyjne działania dydaktyczne

Agata Kiwacka
https://orcid.org/0000-0002-9962-3480
Joanna Letkiewicz-Zamora
https://orcid.org/0000-0001-8760-4293

Abstrakt

The article consists of two parts: the first one includes the introduction to art therapy theory, the second one indicates the possibilities of its application in youth education. Agata Kiwacka and Joanna Letkiewicz‑Zamora — with over 20 years of experience in teaching the Polish language, they both work in integration classes in the Middle School No. 1 with Integration Departments in Bytom. They are also special educators in typhlopedagogy and art therapy. They have been using elements of art therapy during Polish classes. They want to expand their work, so they wrote their own programme, which was deployed in the integration classes in the middle school. They share their experiences from the past four years. They are continuously improving, so that the work they have taken on, would continue to give even more to the young people. They help the pupils get to know and accept themselves. They want the pupils to be aware of their worth, open-minded, and creative. So that in the future, they can become “different people.” This change in the young people is happening right in front of their eyes.


Słowa kluczowe

activity; development; creation; expression

Araszkiewicz A., Podgórska W., 1990, Doświadczenia w stosowaniu różnych metod arteterapii w leczeniu nerwic, Passella M., Hanek L., red., „Arteterapia. Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, nr 57.

Drzewiecki R., 2013, Zmierzamy ku edukacyjnej katastrofie. Sowietyzację zastąpiła amerykanizacja, „Gazeta Prawna”. http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/701245,zmierzamy-ku-edukacyjnej-katastrofie-sowietyzacje-zastapila-amerykanizacja.html [data dostępu: 15.03.2020].

Dykcik W., 2001, Poszukiwanie nowatorskich i alternatywnych koncepcji indywidualnej rehabilitacji oraz społecznej integracji osób niepełnosprawnych — aktualnym wyzwaniem praktyki edukacyjnej, w: Szychowiak B., Dykcik W., red., Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej — przewodnik metodyczny, Poznań, s. 15—46.

Gładyszewska‑Cylulko J., 2007, Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii, Kraków.

Handford O., Karolak W., 2008, Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii, Łódź.

Janicki A., 1990, Arteterapia, Passella M., Hanek L., red., „Arteterapia. Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, nr 57, s. 14—22.

Janicki A., 1989, Twórczość artystyczna w świetle teorii psychologicznych, Hanek L., Pasella N., red., „Arteterapia. Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, nr 52, s. 65—75.

Józefowski E., 2012, Arteterapia w sztuce i edukacji, Poznań.

Karolak W., 2014, Arteterapie. Język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce, Warszawa.

Kulczycki M., 1990, Artetetrapia i psychologia kliniczna, Hanek L., Pasella N., red., „Arteterapia. Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, nr 57, s. 7—19.

Rudowski T., 2009, Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno‑psychologicznym, Warszawa.

Rudowski T., 2013, Edukacja i terapia przez sztukę. Arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych, Warszawa.

Sawicka K., 2006, Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania, w: Dąbrowska‑Jabłońska I., red., Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków, s. 49—86.

Skorny Z., 1990, Biblioterapia, Hanek L., Pasella N., red. „Arteterapia. Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, nr 57.

Stańko‑Kaczmarek M., 2013, Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-25


KiwackaA., & Letkiewicz-ZamoraJ. (2020). „Otwieramy uczniom oczy”. Innowacyjne działania dydaktyczne. Paidia I Literatura, (2), 173-182. https://doi.org/10.31261/PiL.2020.02.16

Agata Kiwacka 
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9962-3480
Joanna Letkiewicz-Zamora 
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8760-4293
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).