Nowe typy tzw. przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym – powrót do szczególnej prawnokarnej ochrony „mienia społecznego”?


Abstrakt

The paper makes a distinction between criminal law protection of collective property and that of individual property. It discusses both the amendments of the Polish Criminal Code made on 10 February 2017 and arguments for their introduction. In conclusion, the paper points to some similarities between more severe criminal liability for crimes against collective property under the communist regime and stricter criminal liability for invoice frauds.


Słowa kluczowe

criminal protection of collective property; counterfeiting; invoice

Beccaria C.: O przestępstwach i karach. Przeł. E.S. Rappaport. Warszawa 1959.

Gałązka M. W: Kodeks karny. Komentarz. Red. A. Grześkowiak, K. Wiak. Warszawa 2019.

Gniewek E.: Rozdział V. Treść i wykonywanie prawa własności. W: System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe. T. 3. Red. E. Gniewek. Warszawa 2013.

Górniok O.: Jeszcze o nadużyciach procedury podatku VAT. Prok. i Pr. 2000, nr 6.

Górniok O.: Zagarnięcie mienia społecznego. Warszawa 1976.

Gutenkunst W.: Niektóre problemy kodyfikacji przestępstw przeciwko własności. PiP 1957, nr 10.

Gutenkunst W.: Zagarnięcie mienia społecznego. Warszawa 1956.

Herzog A. W: Kodeks karny. Komentarz. Red. R.A. Stefański. Warszawa 2018.

Klimek J.: Ochrona mienia społecznego w prawie karnym. Warszawa 1982.

Konarska-Wrzosek V.: Przestępstwa fakturowe – ich waga, kwalifikacja prawna i miejsce w systemie polskiego prawa karnego. IN 2017, nr 2.

Lach A. W: Kodeks karny. Komentarz. Red. V. Konarska-Wrzosek. Warszawa 2018.

Lernell L.: Nasze ustawodawstwo karne na straży własności społecznej i interesów mas pracujących. NP 1953, nr 3.

Lernell L.: Ochrona mienia publicznego i osobistego w radzieckim prawie karnym. PiP 1947, nr 11.

Lernell L.: Ochrona własności społecznej w prawie karnym. T. I: Nauka marksizmu-leninizmu o ochronie własności socjalistycznej. Warszawa 1954.

Lernell L.: Rozważania o przestępstwie i karze na tle zagadnień współczesności. Warszawa 1975.

Lernell L.: Własność społeczna jako przedmiot ochrony prawa karnego: o przedmiocie przestępstwa zagarnięcia mienia społecznego. Warszawa 1959.

Mozgawa M. W: Kodeks karny. Komentarz. Red. Idem. Warszawa 2017.

Radzikowski K.: Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego w zakresie tzw. przestępstw fakturowych. „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 3.

Sroka T. W: Kodeks karny. Część szczególna. T. II. Red. W. Wróbel, A. Zoll. Warszawa 2017.

Stelmachowski A., Zaradkiewicz K.: Rozdział IV. Modele własności i ich uwarunkowania społeczno-ustrojowe. W: System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe. T. 3. Red. E. Gniewek. Warszawa 2013.

Zawłocki R.: Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne. W: System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. T. 9. Red. Idem. Warszawa 2015.

Żelichowski M. W: Kodeks karny. Część szczególna. T. II. Red. M. Królikowski, R. Zawłocki. Warszawa 2017.

Źródła inne

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 888, Sejm VIII kadencji).

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


FicR. (2020). Nowe typy tzw. przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym – powrót do szczególnej prawnokarnej ochrony „mienia społecznego”?. Problemy Prawa Karnego, 30(4), 97-110. https://doi.org/10.31261/PPK.2020.04.04

Rafał Fic 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0826-1956
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).