O czasopiśmie

Czasopismo Problemy Prawa Karnego w pierwotnej odsłonie ukazywało się od początku lat 70 XX wieku do 2005 r., stając się szanowaną i rozpoznawaną pozycją naukową z dziedziny szeroko rozumianego prawa karnego. W obecnym kształcie ukazuje się jako półrocznik. Tematykę czasopisma stanowią niezmiennie zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, prawa karnego wykonawczego, kryminalistyki, kryminologii, międzynarodowego procesu karnego, porównawczego prawa i procesu karnego, prawa i procesu karnego skarbowego, prawa wykroczeń oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, a także zagadnienia dotyczące problematyki Criminal Compliance i inne zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym, np. z pogranicza nauk penalnych i medycyny.

W poszczególnych zeszytach czasopisma poruszane są aktualne problemy prawa i procesu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian normatywnych w tych obszarach prawa. Omówieniu poddane są również najbardziej kontrowersyjne zagadnienia i konstrukcje prawne z zakresu karnistyki. Autorzy podejmują zarówno rozważania czysto teoretyczne, poświęcone rozpatrywanym przez Nich problemom, jak i analizę obowiązujących rozwiązań z perspektywy praktycznego stosowania prawa. To sprawia, że czasopismo jest adresowane nie tylko do relatywnie wąskiego grona przedstawicieli nauki prawa, ale również do szerokiego środowiska praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.

Wydawnictwo i redakcja dokładają starań, aby opracowania naukowe ukazujące się na łamach czasopisma reprezentowały najwyższy poziom naukowy. W dbałości o taki poziom do składu Kolegium redakcyjnego zostali zaproszeni wybitni, krajowi i zagraniczni, przedstawiciele nauki prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, kryminalistyki oraz innych gałęzi prawa karnego. Ten sam wzgląd przesądza o wprowadzeniu systemu double-blind review i wyborze recenzentów spośród znamienitych znawców przedmiotu, którego dotyczą poddawane procesowi recenzyjnemu publikacje.

Czasopismo ukazuje się obecnie przede wszystkim w wersji elektronicznej, do której czytelnicy mają otwarty dostęp, wpisujący się w ideę krzewienia nauki prawa karnego sensu largo. Oprócz tego, w ograniczonym nakładzie, ukazuje się w wersji papierowej, przeznaczonej dla zwolenników tradycyjnej formy publikacji i wzbogacania w ten sposób własnej biblioteki.

Czasopismo Problemy Prawa Karnego jest wydawane w otwartym dostępie - Open access (zawartość czasopisma jest powszechnie dostępna, bez opłat). 

Wszystkie numery czasopisma publikowane są na licencji Creative Commons. Numery archiwalne (2017-2018), pierwotnie opublikowane w innej wersji, decyzją Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego z 2019 r. zostały także opublikowane na licencji Creative Commons. Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.

ISSN: 0208-5577 (Print) ISSN: 2353-9712 (Online)