CEL I PROFIL TEMATYCZNY

Czasopismo ''Problemy Prawa Karnego'' stanowi kontynuację dzieła Pana Profesora Kazimierza Marszała, który przez wiele lat redagował czasopismo, czyniąc z niego szanowaną pozycję.

Tematykę czasopisma stanowią niezmiennie zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, prawa karnego wykonawczego, kryminalistyki, kryminologii, międzynarodowego procesu karnego, porównawczego prawa i procesu karnego, prawa i procesu karnego skarbowego, prawa wykroczeń oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, a także zagadnienia dotyczące problematyki Criminal Compliance i inne zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym, np. z pogranicza nauk penalnych i medycyny.

W poszczególnych zeszytach czasopisma poruszane są aktualne problemy prawa i procesu karnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian normatywnych w tych obszarach prawa. Omówieniu poddane są również najbardziej kontrowersyjne zagadnienia i konstrukcje prawne z zakresu karnistyki'' (to jest także w zakładce strony głównej).