PROCES RECENZJI

Przesłanie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora/autorów zgody na jego recenzję.
Teksty nadesłane do czasopisma zostaną wstępnie zweryfikowane przez Redakcję pod względem formalnym oraz merytorycznym.
Postawą przyjęcia tekstu do recenzji jest jego zgodność z profilem czasopisma, jego poprawna struktura wyrażająca się w spełnieniu wymogów formalnych, ujętych w zakładce ,,Dla autorów’’.
Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte do recenzji, zostaną przesłane do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy.
Wyboru recenzentów dokonują redaktorzy naczelni czasopisma.
Redakcja zlecając recenzję, przekazuje recenzentowi formularz recenzji, przy pomocy którego recenzent winien sporządzić recenzje.
Recenzję przedstawia się autorowi recenzowanego tekstu, zachowaniem anonimowości recenzenta (bez podawania nazwiska recenzentów). Autor w zakreślonym przez redaktora naczelnego terminie winien odnieść się do wniosków recenzenta. Redaktorzy naczelni mogą skierować tekst do publikacji, do ponownej recenzji względnie odrzucić tekst zgodnie z wnioskiem recenzenta.
Tekst zakwalifikowany do publikacji, zostanie poddany korekcie redakcyjnej. Po jej dokonaniu, autor otrzyma ostateczną wersję tekstu do zaakceptowania.
Za ostateczny kształt tekstu odpowiada autor.
Zakwalifikowany do druku tekst jest publikowany w formie papierowej, jak i elektronicznej.