Zamiar „z góry powzięty” w rozumieniu art. 12 k.k. – wybrane uwagi


Abstrakt

The concept of the so-called “continuous offence” has been hotly debated for years, both by legal academics and in doctrinal writings. This paper addresses one of the most controversial grounds for regarding a prohibited act as a continuous offence, i.e. acting with premeditated intent. Basing a key criterion for considering an act a continuous offence on the subjective side of the offence has made it impossible to work out clear-cut criteria for establishing that an offender acted with premeditated intent, even though the concept of continuous offence has been employed for over twenty years now.


Słowa kluczowe

continuous offence; Article 12 of Polish Criminal Code; premeditated intent; single and multiple acts

Budyn-Kulik M.: Umyślność w prawie karnym i psychologii. Warszawa 2015.

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P.: Czyn ciągły i ciąg przestępstw w kodeksie karnym z 1997 r., Nowe Kodyfikacje Karne. Krótkie komentarze. Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Kadr i Szkolenia. Warszawa 1998.

Grzyb W.: Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle kodeksu karnego z 1997 r. Warszawa 2013.

Kaftal A.: Przestępstwo ciągłe w polskim prawie karnym. Warszawa 1985.

Kardas P.: Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Kraków 1999.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Art. 1–116. Red. M. Królikowski, R. Zawłocki. Warszawa 2017.

Kodeks karny. Część ogólna. T. I: Komentarz do art. 1–52. Red. W. Wróbel, A. Zoll. Warszawa 2016.

Kodeks karny. Komentarz. Red. A. Grześkowiak, K. Wiak. Warszawa 2019.

Kodeks karny. Komentarz. Red. M. Filar. LEX/el 2016.

Kodeks karny. Komentarz. Red. R. Stefański. Warszawa 2018.

Kodeks karny. Komentarz. Red. V. Konarska-Wrzosek. Warszawa 2016.

Kodeks karny. Komentarz. Red. V. Konarska-Wrzosek. LEX/el 2018.

Kukuła Z.: Czyn ciągły w świetle praktyki orzeczniczej. WPP 2014, nr 4.

Lachowski J.: Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności. Warszawa 2010.

Małecki M.: Trzy problemy z czynem ciągłym. Glosa do wyroku sądu apelacyjnego z dnia 17 września 2009 r., II AKa 181/09. GSP 2011, z. 2.

Maraszek M.: Glosa do wyroku s. apel. z dnia 19 września 2013 r., II AKa 268/13. LEX/el 2014.

Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz. Red. W. Wróbel. Kraków 2015.

Sadowski A.: Przestępstwo ciągłe. Lublin 1949.

Śliwowski J.: Prawo karne. Warszawa 1979.

Wolter W.: Głos w dyskusji w sprawie przestępstwa ciągłego. PiP 1978, nr 2.

Wolter W.: O warunkach orzeczenia kary łącznej. NP 1962, nr 1.

Wolter W.: Prawo karne. Warszawa 1947.

Zoll A.: Glosa do postanowienia SN z dnia 9 marca 2006 r., V KK 271/05. LEX/el.

Zębik A.: Czyn a przestępstwo ciągłe. RPEiS 1968, z. 2.

Orzecznictwo

Wyr. SN z dnia 9 maja 1974 r., III KR 388/73. OSNKW 1974/7-8/137.

Wyr. SN z dnia 26 marca 1999 r., IV KKN 28/99. Prok. i Pr. – wkł. 1999/10/2.

Wyr. SN z dnia 5 kwietnia 2000 r., V KKN 41/00. LEX nr 50957.

Wyr. SN z dnia 22 listopada 2001 r., V KKN 544/99. LEX nr 558340.

Wyr. SN z dnia 24 stycznia 2006 r., III KK 231/06. OSNwSK 2007/1/287.

Wyr. SN z dnia 9 marca 2006 r., V KK 271/055. OSNKW 2006/5/50.

Wyr. SN z dnia 4 grudnia 2008, III KK 242/08. BPK 2009, nr 1.

Wyr. SN z dnia 9 grudnia 2009 r., V KK 290/09. LEX nr 553738.

Wyr. SN z dnia 14 czerwca 2010 r., IV KK 65/10. OSNwSK 2010/1/1191.

Wyr. SN z dnia 4 sierpnia 2010 r., III KK 37/10. BPK 2010, nr 5/4.

Wyr. SN z dnia 17 marca 2011 r., III KK 283/10. LEX nr 846387.

Wyr. SN z dnia 10 marca 2013 r., WA 10/13. LEX nr 1347915.

Wyr. SN z dnia 14 czerwca 2018 r., II KK 197/18. LEX nr 2509582.

Post. SN z dnia 18 września 2003 r., III KK 159/02. LEX nr 81203.

Post. SN z dnia 9 marca 2006 r., V KK 271/05. OSNKW 2006/5/50.

Post. SN z dnia 12 kwietnia 2007 r., WZ 7/07. OSNwSK 2007/1/817.

Post. SN z dnia 5 grudnia 2008 r., IV KK 203/08. Prok. i Pr. – wkł. 2009/6/2.

Post. SN z dnia 14 czerwca 2010 r., IV KK 65/10. OSNwSK 2010/1/1151.

Post. SN z dnia 3 października 2010 r., V KK 96/11. LEX nr 1044083.

Post. SN z dnia 15 maja 2014 r., IV KK 8/14. LEX nr 1491137.

Post. SN z dnia 17 grudnia 2014 r., II KK 325/14. KZS 2015/4/12.

Wyr. SA w Krakowie z dnia 5 września 1996 r., II AKa 193/96. Prok. i Pr. 1997/3/18.

Wyr. SA w Łodzi z dnia 12 października 2000 r., II Aka 155/00. Prok. i Pr. 2001/5/21.

Wyr. SA w Katowicach z dnia 16 grudnia 2004 r., II AKa 223/04. KZS 2005/7-8/98.

Wyr. SA w Katowicach z dnia 30 marca 2006 r., II AKa 80/06. LEX nr 191757.

Wyr. SA w Gdańsku z dnia 17 września 2009 r., II AKa 181/09. LEX nr 563030.

Wyr. SA w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2010 r., II Aka 26410. „Przegląd Orzecznictwa Apelacji Gdańskiej” 2012, nr 2.

Wyr. SA w Łodzi z dnia 15 marca 2011 r., II AKa 28/01. Prok. i Pr. 2002/4/13.

Wyr. SA w Katowicach z dnia 23 marca 2011 r., II Aka 468/10. KZS 2011/9/86.

Wyr. SA w Łodzi z dnia 25 października 2012 r., II AKa 222/12. LEX nr 1237095.

Wyr. SA w Poznaniu z dnia 25 października 2012 r., II AKa 210/12. LEX nr 1316255.

Wyr. SA w Katowicach z dnia 31 października 2012 r., II AKa 222/12. KZS 2013/3/93.

Wyr. SA w Katowicach z dnia 31 października 2012 r., II AKa 441/12. LEX nr 1236452.

Wyr. SA w Białymstoku z dnia 29 listopada 2012 r., II AKa 204/12.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


Jaworska-WielochA. (2020). Zamiar „z góry powzięty” w rozumieniu art. 12 k.k. – wybrane uwagi. Problemy Prawa Karnego, 30(4), 111-125. https://doi.org/10.31261/PPK.2020.04.05

Anna Jaworska-Wieloch 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1209-4433
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).