Nadużycie prawa w procesie karnym


Abstrakt

This paper analyses the issue of abuse of rights in criminal proceedings. Based on jurisprudence and doctrinal writings about the criminal proceedings, an attempt was made to provide a separate definition of this concept. Then the focus was shifted to seeking a legal basis for sanctioning manifestations of abuse of procedural right, referring to the current legal status, as well as formulating de lege ferenda postulates in this respect.


Słowa kluczowe

abuse of right in criminal proceedings; abuse of procedural right; abuse of right; objectives of criminal procedure; criminal procedure

Borszowski P.: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Wrocław 2017.

Conti C.: L’imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità. Cedam 2003.

Cora Ł.: Gradacja nadużycia prawa w procesie karnym (zarys teoretyczny). SP 2019, nr 1.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K. W: Kodeks postępowania karnego. T. I. Komentarz do artykułów 1–296. Red. P. Hofmański. Wyd. 4. Warszawa 2011.

Kosonoga J.: Oddalenie obstrukcyjnego wniosku dowodowego. IN 2019, nr 1.

Lach A.: Nadużycie procesu i uprawnień procesowych. W: Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala. Red. G. Rejman et al. Warszawa 2008.

Majewski J.: Granice dozwolonej obrony w procesie karnym a ryzyko popełnienia przestępstwa przez adwokata wykonującego czynności obrończe. W: Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej. T. 3. Red. J. Giezek. Warszawa 2010.

Nadużycie prawa. Red. H. Izdebski, A. Stępkowski. Warszawa 2003.

Niemöller M.: Nadużycie prawa w procesie karnym. Prok. i Pr. 2002, nr 9.

Nowikowski I.: O zasadzie szybkości postępowania w polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane). W: Państwo – prawo – myśl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. A. Korobowicz et al. Lublin 2003.

Plebanek M.G.: Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym. Warszawa 2012.

Plebanek M.G.: Wykonanie nieprawomocnego nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności a zagadnienia nadużycia prawa procesowego i podmiotowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r. (III CZP 68/09). „Polski Proces Cywilny” 2011, nr 1.

Sakowicz A. W: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Red. Idem. Wyd. 8. Warszawa 2018.

Siewierski M. W: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Red. M. Mazur. Warszawa 1971.

Skorupka J. W: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Red. Idem. Wyd. 4. Warszawa 2020.

Skorupka J. W: Proces karny. Red. Idem. Wyd. 2. Warszawa 2018.

Waltoś S.: O obstrukcji procesowej, czyli kilka uwag o nadużyciu prawa procesowego. W: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci prof. A. Wąska. Red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda. Lublin 2005.

Warchoł M.: Pojęcie „nadużycia prawa” w procesie karnym. Prok. i Pr. 2007, nr 11.

Akty prawne

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 2019, poz. 1460 ze zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 2018, poz. 1987 ze zm.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. 2019, poz. 900 ze zm.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz.U. 2018, poz. 1958 ze zm.

Orzecznictwo

Uchw. SN z dnia 22 września 1995 r., I KZP 31/95. OSNKW 1995, nr 11–12, poz. 74.

Wyr. SN z dnia 25 stycznia 1971 r., IV KR 247/70. OSNKW 1971, nr 7–8, poz. 117.

Wyr. SN z dnia 8 października 1998 r., III KKN 282/97. PiP 1999, nr 2, poz. 5.

Post. SN z dnia 19 października 2006 r., V KK 280/06. LEX nr 198075.

Post. SN z dnia 30 lipca 2008 r., II KK 93/08. OSNwSK 2008, nr 1, poz. 1555.

Post. SN z dnia 8 kwietnia 2014 r., IV KK 66/14. OSNKW 2014, nr 10, poz. 75.

Pos. SN z dnia 30 września 2014 r., II KK 232/14. LEX nr 1554259.

Wyr. SA w Krakowie z dnia 20 maja 1999 r., II AKa 71/99. LEX nr 38103.

Wyr. SA w Łodzi z dnia 7 lutego 2001 r., II AKa 269/00. PiP 2002, nr 10, poz. 18.

Wyr. SA w Lublinie z dnia 6 lutego 2002 r., II AKa 222/01. KZS 2003, nr 5, poz. 66.

Wyr. SA w Gdańsku z dnia 15 maja 2014 r., II AKa 101/13. LEX nr 1532571.

Wyr. SA w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 r., II AKa 352/15. LEX nr 2144810.

Post. SA w Krakowie z dnia 14 października 1992 r., II AKz 218/92. LEX nr 27794.

Post. SA w Krakowie z dnia 30 listopada 1995 r., II AKo 161/95. LEX nr 28318.

Wyr. WSA we Wrocławiu z dnia 21 marca 2019 r., I SA/Wr 1220/18. LEX nr 2656515.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


ŁukowiakB. (2020). Nadużycie prawa w procesie karnym. Problemy Prawa Karnego, 30(4), 149-164. https://doi.org/10.31261/PPK.2020.04.07

Bartosz Łukowiak 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3993-2182
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).