Charakter prawny postępowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w polskim procesie karnym


Abstrakt

This paper focuses on the legal nature of proceedings to impose security (precautionary) measures. Given that their legal nature is determined by a set of different features characteristic of given proceedings, the study analyses modifications of proceedings to apply security measures which justify considering them a separate category. It is no doubt that the proceedings in question are criminal proceedings. However, the fact that they differ from the “model” criminal proceedings makes them an interesting subject of study. The findings indicate that the proceedings to impose security measures should be classified as special criminal procedings or more specifically, special proceedings of criminal process and thus it should be viewed as one of the so-called equivalent special proceedings.


Słowa kluczowe

legal nature of proceedings; proceeding to impose security/precautionary measures; special criminal procedure; security measures; equivalent special procedure

Błachucki M.: Charakter prawny postępowania antymonopolowego. W: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. Red. J. Boć, A. Chajbowicz. Wrocław 2009.

Błoński M., Najman B.: Umorzenie postępowania wskutek cofnięcia aktu oskarżenia. „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, nr 94.

Cienkowski W.: Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych. Warszawa 1993.

Cieślak M.: O pojęciu przedmiotu procesu i w sprawie tzw. „podstawy procesu”. PiP 1959, nr 8–9.

Cieślak M.: O przesłankach procesowych w polskim postępowaniu karnym. Podstawowe założenia i problemy metodologiczne. Prok. i Pr. 1969, nr 12.

Cieślak M.: Polska procedura karna: podstawowe założenia teoretyczne. Warszawa 1984.

Cieślak M.: Proces karny. Zagadnienia ogólne. Kraków 1952.

Cieślak M. W: M. Cieślak, K. Spett, W. Wolter: Psychiatria w procesie karnym. Warszawa 1977.

Cieślak M., Doda Z.: Kierunki orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego (lata 1980–1983). Pal. 1984, nr 10.

Daszkiewicz W.: Glosa do postanowienia SN z dnia 3 listopada 1975 r. – Z 34/75. „Informacja Prawnicza” 1975, nr 11–12.

Daszkiewicz W.: Proces karny. Część ogólna. T. I. Toruń 1985.

Doda Z.: Zażalenie w procesie karnym. Warszawa 1985.

Drabik L., Sobol E.: Słownik języka polskiego. Warszawa 2004.

Dudka K. W: K. Dudka, H. Paluszkiewicz: Postępowanie karne. Warszawa 2017.

Eichstaedt K.: Postępowania szczególne w polskim prawie karnym. Warszawa 2010.

Grajewski J.: Przebieg procesu karnego. Warszawa 2001.

Grajewski J.: Ściganie na wniosek w polskim procesie karnym. Gdańsk 1982.

Grzegorczyk T., Tylman J.: Polskie postępowanie karne. Warszawa 2007.

Kala D.: Tryby szczególne w kodeksie postępowania karnego w świetle poglądów prezentowanych w doktrynie i judykaturze. Toruń 2005.

Kalinowski S.: Polski proces karny. Warszawa 1971.

Kociubiński W.: Orzekanie o środku zabezpieczającym z art. 94 § 1 nowego kodeksu karnego w świetle nowego kodeksu postępowania karnego. PS 1999, nr 3.

Kurowski M. W: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. I. Red. D. Świecki. Warszawa 2018.

Lipczyńska M.: Stosowanie środków zabezpieczających jako tryb szczególny procesu karnego. NP 1978, nr 1.

Lisiakiewicz L.: Ius puniendi czy metafizyka?. PiP 1963, nr 8–9.

Maciuk K.: Charakter prawny postępowania zabezpieczającego. W: Tendencje prawa materialnego i procesowego cywilnego. Red. E. Marszałkowska-Krześ. Wrocław 2017.

Marszał K.: Proces karny. Zagadnienia ogólne. Katowice 2013.

Marszał K.: Przebieg procesu karnego. Cz. 4: Postępowania szczególne. Katowice 1979.

Marzec J.: Z problematyki tożsamości czynu zarzucanego i przypisanego oraz wyboru właściwej klasyfikacji czynu. NP 1957, nr 12.

Nelken J.: W sprawie zmian w unormowaniu stosowania leczniczych środków zabezpieczających. NP 1985, nr 4.

Paluszkiewicz H. W: K. Dudka, H. Paluszkiewicz: Postępowanie karne. Warszawa 2017.

Samborski E.: Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych. Warszawa 2002.

Schaff L.: Wszczęcie postępowania karnego a problematyka podstawy i przedmiotu procesu. PiP 1959, nr 2.

Schaff L.: Zakres i formy postępowania przygotowawczego. Warszawa 1961.

Skorupka J. W: Proces karny. Red. Idem. Warszawa 2017.

Sobol E.: Słownik języka polskiego. Warszawa 2005.

Stachowiak S. W: K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek: Proces karny. Katowice 2003.

Sych W.: Wniosek prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających jako szczególny rodzaj skargi w polskim procesie karnym. W: Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi. Red. A. Gerecka-Żołyńska et al. Warszawa 2008.

Sychta K.: Charakter prawny postępowania rehabilitacyjnego określonego ustawą z dnia 23.02.1991 r. RPEiS 2001, nr 4.

Śliwiński S.: Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne. Warszawa 1961.

Śliwiński S.: Proces karny – część ogólna. Warszawa 1936.

Światłowski A.: Jedna czy wiele procedur karnych: z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania form postępowania karnego rozpoznawczego. Sopot 2008.

Tużnik M.: Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym. Warszawa 2013.

Waltoś S.: Postępowania szczególne w procesie karnym (postępowania kodeksowe). Warszawa 1973.

Waltoś S., Hofmański P.: Proces karny. Zarys systemu. Warszawa 2018.

Zgryzek K.: Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w polskim procesie karnym. Katowice 1989.

Orzecznictwo

Uchw. SN z dnia 19 sierpnia 1999 r., I KZP 21/99. OSNKW 1999, nr 9–10, poz. 49, LEX nr 37092.

Uchw. SN z dnia 26 września 2002 r., I KZP 13/02. OSNKW 2002, nr 11–12, poz. 88, LEX nr 54944.

Uchw. SN z 25 lutego 2005 r., I KZP 35/04. OSNKW 2005, nr 2, poz. 14, LEX nr 143195.

Wyr. SN z dnia 22 października 1953 r., II K 535/53. OSNCK 1954, nr 2, poz. 33, LEX nr 117592.

Wyr. SN z dnia 8 października 1955 r., IV KRn 555/55. OSNCK 1956, nr 3, poz. 48.

Post. SN z dnia 5 kwietnia 2001 r., IV KKN 652/00. LEX nr 51426.

Post. SA w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2017 r., II AKz 534/17. LEX nr 2401046.

Wyr. SO w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2015 r., IV Ka 555/15.

Pobierz

Opublikowane : 2020-10-30


TrzejaP. (2020). Charakter prawny postępowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w polskim procesie karnym. Problemy Prawa Karnego, 30(4), 197-220. https://doi.org/10.31261/PPK.2020.04.10

Patrycja Trzeja 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2212-8502
Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).