Świętego Jana Pawła II wizja rodzinyAbstrakt

Artykuł syntetycznie ukazuje wielorakie zaangażowanie Jana Pawła II na rzecz rodziny. W pierwszej części przedstawia egzystencjalne korzenie zainteresowania sprawami rodziny Papieża z Polski oraz jego duszpasterską działalność. W dalszych częściach artykuł prezentuje główne nurty papieskiego nauczania na temat rodziny, które ukazuje ją jako wspólnotę życia i miłości, zbudowaną na nierozerwalnym małżeństwie, jako wspólnotę, której poszczególni członkowie powołani są do świętości i tę świętość, właśnie dzięki życiu rodzinnemu, mogą osiągnąć.


Słowa kluczowe

rodzina; Jan Paweł II; świętość; miłość

Dyczewski L., Kultura w całościowym planie rozwoju, Warszawa 2011.

Dziekoński S., Chrześcijańskie wychowanie dziecka podstawową funkcją rodziny, „Studia nad Rodziną” 1 (2000), s. 77-90.

Dzięga A., Karta Praw Rodziny – aktualność przesłania, http://www.pedkat.pl/index.php/309-karta-praw-rodziny-aktualnosc-przeslania [dostęp: 25.04.2015].

http://wns.upjp2.edu.pl/index.php/tekstowa/1072/ [dostęp: 23.04.2015].

Jan Paweł II , Adhortacja apostolska Familiaris consortio (1981).

Jan Paweł II , Encyklika Evangelium vitae (1995).

Jan Paweł II , Homilia podczas nabożeństwa ekumenicznego w Columbii (Płd. Karolina, 11.09.1987), OssRomPol 8,9-10 (1987), s. 27n.

Jan Paweł II , Homilia w czasie mszy św. i kanonizacji bł. Kingi (Stary Sącz, 16.06.1999), OssRomPol 20,8 (1999), s. 107-109.

Jan Paweł II , Homilia w czasie mszy św. odprawionej dla rodzin (Szczecin, 11.06.1987), w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 9, Kraków 2008, s. 355-360.

Jan Paweł II , Homilia w czasie mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie (Kielce, 3.06.1991), OssRomPol, nr specj. (1991), s. 36-38.

Jan Paweł II , List apostolski Novo millennio ineunte (2001).

Jan Paweł II , List apostolski Rosarium Virginis Mariae (2002).

Jan Paweł II , List apostolski Tertio millennio adveniente (1994).

Jan Paweł II , List do rodzin Gratissimam sane (1994).

Jan Paweł II , Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Mężczyzną_i_niewiastą_stworzył_ich [dostęp: 26.04.2015].

Jan Paweł II , Orędzie na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000 r., OssRomPol 9-10 (1999), s. 18.

Jan Paweł II , Przemówienie do liderów światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (21.02.2000), OssRomPol 22,4 (2000), s. 42.

Jan Paweł II , Przemówienie do mieszkańców Turynu na Piazza Vittorio (Turyn, 13.04.1980), OssRomPol 1,4 (1980), s. 22n.

Jan Paweł II , Przemówienie z okazji 180. rocznicy urodzin Cypriana Norwida podczas audiencji dla Polaków (Watykan, 02.07.2001), OssRomPol 22,9 (2001), s. 54-56.

Karta Praw Rodziny (1983).

Kornas-Biela D., Poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. Rodzina szansą III tysiąclecia, w: Polska rodzina na progu Trzeciego Tysiąclecia, red. R. Ryszka, Lublin 2000, s. 47-60.

Martins J.S., Święci i świętość według Jana Pawła II , http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH /THO /25jp/martins_swietosc.html# [dostęp: 25.04.2015].

Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja (2006).

Papieska Rada ds. Rodziny, Al servizio della vita (1992).

Papieska Rada ds. Rodziny, Dalla disperazione alla speranza (1992).

Papieska Rada ds. Rodziny, Etyczny i pastoralny wymiar przemian demograficznych (1994).

Papieska Rada ds. Rodziny, Famiglia e diritti umani (1999).

Papieska Rada ds. Rodziny, Famiglia e tossicodipendenza (1992).

Papieska Rada ds. Rodziny, Famiglia, matrimonio e „unione di fatto” (2000).

Papieska Rada ds. Rodziny, La Chiesa e l’anno internazionale della Famiglia (1993).

Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie (1995).

Papieska Rada ds. Rodziny, Prawa rodziny na progu trzeciego tysiąclecia (1993).

Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa (1996).

Papieska Rada ds. Rodziny, Vademecum dla spowiedników o niektórych zagadnieniach moralnych, dotyczących życia małżeńskiego (1997).

Ropniak S., Etos rodziny katolickiej, w: Godność człowieka i rodziny, red. W. Nowak, M. Tunkiewicz, Olsztyn 2007, s. 79-93.

Skubisz K., Praktyka nowej kultury życia na przykładzie World Youth Alliance, w: O nową kulturę życia. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II KUL i Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie 25 marca AD 2004, Lublin 2004.

Sobór Watykański II , Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis (1965).

Sobór Watykański II , Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (1964).

Sorkowicz A., Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II, Katowice 2014.

Wojtyła K., O znaczeniu miłości oblubieńczej. (Na marginesie dyskusji), „Roczniki Filozoficzne KUL ” 22,2 (1974), s. 162-174.

Wojtyła K., Propedeutyka sakramentu małżeństwa, w: Rola kobiety w Kościele, red. J. Szymański, Lublin 1958, s. 87-92.

Wojtyła K., Rodzicielstwo a „communio personarum”, „Ateneum Kapłańskie” 84,67 (1975), s. 17-31.

Wojtyła K., Rodzina jako „communio personarum”, „Ateneum Kapłańskie” 83,66 (1974), s. 347-361.

Wojtyła K., Rozważania pastoralne o rodzinie, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 3 (1975), s. 59-76.

Pobierz

Opublikowane : 2016-06-30


Kornas-BielaD. (2016). Świętego Jana Pawła II wizja rodziny. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 41-57. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15637

Dorota Kornas-Biela 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).