Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
Wytyczne dla autorów

 1. Treść artykułu powinna odpowiadać profilowi naukowemu czasopisma.
 2. Prosimy o stosowanie się do zasad redakcji tekstu przyjętych dla publikacji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 3. Dostarczany do Redakcji artykuł naukowy powinien być zanonimizowany (także we właściwościach przesyłanego pliku powinny zostać usunięte wszelkie informacje pozwalające na identyfikację Autora).
 4. Oprócz artykułów naukowych Redakcji przyjmuje także do druku recenzje, artykuły recenzyjne, materiały, bibliografie, sprawozdania.
 5. Wszystkie materiały składane do druku powinny być złożone w Redakcji w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy OJS:
 • objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków (ze spacjami)
 • tekst powinien być zapisany czcionką Times New Roman, 12 pkt, z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami.
 • tekst nie powinien zawierać automatycznego podziału słów ani żadnego dodatkowego formatowania (style, nagłówki, rozstrzelenia tekstu); dopuszczalny jest zapis kursywą (kursywą zaznaczamy tytuły prac w przypisach), pogrubienia tekstu oraz „indeks górny”, (gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy).
 • format pliku: DOC, DOCX, ODT lub RTF, a w przypadku tekstów zawierających czcionki inne niż łacińskie lub wymagających specjalnego formatowania należy przedłożyć również plik w formacie PDF.
 1. Do artykułu należy dołączyć jako metadane naukowe:
 • dane autora (imię, nazwisko, afiliacja, ORCID, e-mail),
 • tytuł artykułu w języku angielskim,
 • abstrakt w języku polskim i angielskim (abstrakt winien wyjaśniać problem badawczy przedstawiany w artykule i ewentualnie wskazywać na rezultaty badań; objętość: ok. 500 – 1000 znaków ze spacjami),
 • słowa kluczowe w językach polskim i angielskim (max. 5),
 • bibliografię załącznikową.
 1. Korekta autorska:
  • Etap recenzji:
   Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji podlegają procedurze recenzyjnej. W przypadku recenzji pozytywnych, ale sugerujących jednak potrzebę dokonania pewnej korekty, teksty odsyłane są do autorów z prośbą o ustosunkowanie się do uwag recenzentów.
  • Etap redakcji:
   Redakcja proponuje wysyłanie próbnych odbitek do korekty autorskiej za pośrednictwem platformy OJS. Korektę należy wykonać w ciągu tygodnia. Brak odpowiedzi w terminie jest uznawany za rezygnację Autora z prawa do dokonania korekty.
 1. Redakcja stosuje zaporę ghostwriting i guest authorship podejmując następujące kroki:
 • zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania wkładu innych osób w powstanie publikacji, przez podanie danych dotyczących ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji;
 • zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania źródeł finansowania badań, które pozostają w związku ze zgłaszaną publikacją;
 • oświadcza, że informacje o wykrytych przypadkach nazwanych tu nierzetelnych działań będą przekazywane do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych.

Instrukcja redakcyjna