ETYKA PUBLIKACJI

KODEKS POSTĘPOWANIA

Niniejszy Kodeks opracowany został na podstawie wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE) zawartych w Code of Conduct for Journal Editors. COPE oczekuje od wszystkich swoich członków postępowania zgodnego z zasadami Code of Conduct for Journal Editors i wyraża dezaprobatę wobec tych, którzy ich nie przestrzegają (zob. https://publicationethics.org/).

1. Ogólne obowiązki i odpowiedzialność Redakcji Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

1.1. Redakcja przyjmuje na siebie odpowiedzialność za teksty publikowane na łamach czasopisma. Oznacza to, że Redakcja:

1.1.1. dąży do spotkania oczekiwań czytelników i autorów;

1.1.2. dąży do stałego doskonalenia czasopisma;

1.1.3. ma wdrożone procedury zapewniające jakość materiału przeznaczonego do publikacji;

1.1.4. szanuje wolność wyrażania myśli;

1.1.5. zapewnia integralność zapisu akademickiego;

1.1.6. wyklucza pójście na kompromis wobec potrzeb biznesowych kosztem odejścia od standardów intelektualnych i etycznych;

1.1.7. ma wolę – kiedy to konieczne – publikowania poprawek, wyjaśnień, wycofywania się z poglądów, czy przeprosin.

2. Relacja redakcji z czytelnikami

2.1. Redakcja dba o to, aby czytelnicy byli informowani o tym, kto finansował badania lub pracę naukową autorów tekstów (między innymi podając ich afiliację instytucjonalną) oraz czy fundatorzy badań mieli jakąkolwiek rolę w ich przeprowadzeniu i późniejszej publikacji ich wyników.

3. Relacja z autorami

3.1. Decyzje redakcji odnośnie do przyjęcia lub odrzucenia tekstów opierają się na merytorycznej ważności publikacji, ich oryginalności i metodologicznej klarowności i poprawności oraz ich zgodności z profilem czasopisma i znaczeniem dla rozwoju reprezentowanych w czasopiśmie dyscyplin naukowych.

3.2. Redakcja nie podejmuje decyzji o odrzuceniu nadesłanego tekstu aż do momentu stwierdzenia istotnych problemów z nim związanych.

3.3. Nowy zespół redakcyjny nie zmienia decyzji o dopuszczeniu do publikacji tekstu, który został zaaprobowany przez poprzedni zespół, chyba że zostały stwierdzone nowe istotne problemy.

3.4. Opis procedury recenzyjnej jest opublikowany na stronie internetowej czasopisma. Redakcja może odstąpić od przyjętych reguł jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3.5. Redakcja dopuszcza możliwość odwoływania się autorów tekstów od ich decyzji.

3.6. Redakcja ma opracowane szczegółowe wskazówki dla autorów, którzy chcą publikować na łamach ich czasopisma. Wskazówki te są regularnie aktualizowane i są zgodne z niniejszym kodeksem.

3.7. Redakcja ma opracowane wskazówki dotyczące kryteriów współautorstwa tekstów i tego, kto powinien być wymieniony jako osoba wnosząca znaczący wkład w powstanie tekstu i przeprowadzenie badań.

4. Relacje z recenzentami

4.1. Redakcja ma opracowane szczegółowe wskazówki dla recenzentów dotyczące oczekiwań kierowanych w stosunku do ich zadań, zachowując przy tym zasadę poufności dotyczącą dostarczanych im materiałów. Wskazówki te są regularnie aktualizowane i są zgodne z niniejszym kodeksem.

4.2. Redakcja - przed przekazaniem materiałów do recenzji – bada, czy ze strony potencjalnych recenzentów nie pojawiają się jakiekolwiek subiektywne czy obiektywne interesy współzawodnictwa, co do prowadzonych badań.

4.3. Redakcja stosuje zasadę ochrony danych recenzentów.

5. Relacje z nowymi członkami redakcji

5.1. Redakcja zapewnia nowym członkom redakcji wskazówki dotyczące ich zadań szczegółowych oraz zachowuje otwartość całego zespołu na propozycję nowej strategię i rozwoju czasopisma.

6. Relacja z właścicielami i wydawcami czasopisma

6.1. Relacja redakcji z podmiotem nadrzędnym (właścicielem) czasopisma i jego wydawcą opiera się na regule niezależności redakcji.

6.2. Redakcja podejmuje decyzje dotyczące publikacji tekstów, opierając się na ocenie ich jakości naukowej i adekwatności z profilem czasopisma, bez jakiegokolwiek wpływu na tę decyzję ze strony podmiotu nadrzędnego czy wydawcy.

7. Redakcja a proces recenzyjny

7.1. Redakcja dba o to, aby proces recenzyjny czasopisma był sprawiedliwy, pozbawiony stronniczości i z zachowaniem terminowości pracy.

7.2. Redakcja ma opracowany system zapewniający poufność nadsyłanych do nich recenzji.

8. Zapewnianie jakości

8.1. Redakcja podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia najwyższej jakości publikowanych na łamach czasopisma materiałów, uznając przy tym, że działy wewnętrzne czasopisma (artykuły, materiały, recenzje, omówienia, sprawozdania) mogą mieć różne cele i standardy naukowe.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Redakcja zachowuje prawo ochrony danych osobowych obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzega także poufności (tajemnicy zawodowej) co do informacji zdobytych w trakcie prowadzenia badań naukowych lub relacji profesjonalnych (np. pomiędzy lekarzem a pacjentem, osobą a kierownikiem duchowym).

9.2. Redakcja wymaga pisemnej zgody na publikację materiałów przez osoby, które mogłyby zostać rozpoznane w wynikach publikowanych badań lub mogłyby zostać zidentyfikowane w publikowanych materiałach (np. w przypadku publikacji fotografii).

9.3. Jest możliwe opublikowanie indywidualnych informacji bez uprzedniej zgody, jeśli istnieją poważne racje interesu publicznego, które przeważają nad racjami indywidualnymi.

10. Propagowanie etyczności badań (np. badań z udziałem ludzi lub zwierząt)

10.1. Redakcja dba o to, aby przed opublikowaniem materiałów upewnić się, czy przedstawiane w publikacjach wyniki badań były prowadzone z zachowaniem znaczących międzynarodowych przepisów związanych z etycznością badań (np. Deklaracja Helsińska – w przypadku badań klinicznych lub wskazania AERA i BERA dla badań edukacyjnych).

10.2. Redakcja wymaga zapewnienia, że wszystkie badania przedstawione w publikacji zostały zaaprobowane przez właściwy organ (np. komitet etyczny, czy zespół recenzyjny). Redakcja uznaje jednak jako zasadę, że taka instytucjonalna akceptacja nie gwarantuje jeszcze etyczności badań.

11. Postępowanie wobec niewłaściwych praktyk

11.1. Redakcja podejmuje obowiązek podjęcia stosownych działań w przypadku zauważania niewłaściwych zachowań lub jeśli zostanie o takich zachowaniach powiadomiona. Ten obowiązek dotyczy zarówno już opublikowanych tekstów, jak i tych, które są dopiero złożone do publikacji.

11.2. Redakcja nie tylko wstrzymuje publikację materiałów, co do których istnieją podejrzenia niewłaściwego postępowania, ale także podejmuje stosowne działania wyjaśniające.

11.3. Redakcja w pierwszej kolejności prosi podejrzanego o niewłaściwe zachowanie o stosowne wyjaśnienie. Jeśli jednak otrzymana odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, redakcja zwraca się z prośbą do instytucji zatrudniającej autora tekstu z prośbą o przeprowadzenie stosownego dochodzenia.

11.4. Redakcja podejmuje wszelkie możliwe działania w celu upewnienia się, czy właściwe dochodzenie zostało podjęte i czy jest kontynuowane. Jeżeli tak się nie dzieje, redakcja podejmuje uciążliwy, ale konieczny obowiązek w celu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji.

11.5. Redakcja postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w COPE flowcharts.

12. Zapewnianie integralności badań naukowych

12.1. Redakcja dba o to, aby zauważone błędy, czy też nieadekwatne lub niewłaściwe stwierdzenia, zostały we właściwy i adekwatny sposób skorygowane.

12.2. Co do możliwości wycofywania się ze swoich poglądów redakcja postępuje zgodnie ze wskazówkami COPE.

13. Własność intelektualna

13.1. Redakcja przestrzega prawa odnoszącego się w swym przedmiocie do własności intelektualnej i wspólnie z wydawcą przestrzega praw i umów, które wykluczają wszelkie możliwe sposoby niewłaściwego zagarnięcia własności intelektualnej.

14. Zachęta do podejmowania debaty naukowej

14.1. Redakcja zachęca do podejmowania krytycznego spojrzenia wobec materiałów publikowanych na łamach ich czasopisma.

14.2. Redakcja udziela autorom materiałów, które zostały poddane krytyce, prawa do obrony swoich poglądów i/lub odpowiedzi na stawiane zarzuty.

14.3. Redakcja nie uchyla się od publikacji materiałów omawiających negatywne rezultaty badań.

15. Zażalenia

15.1. W myśl zasady, że zwlekanie z odpowiedzią na zażalenia, jedynie te zażalenia potęguje, redakcja stara się niezwłocznie odpowiadać na kierowane pod jej adresem uwagi krytyczne.

15.2. Redakcja postępuje tutaj zgodnie z COPE flowchart on complaints.

16. Wskazówki komercyjne

16.1. Czasopismo w swojej strategii stosuje system zabezpieczający przed czysto komercyjnymi naciskami co do decyzji wydawniczych (np. dział reklamy powinien działać niezależnie od działu wydawniczego).

16.2. Redakcja deklaruje politykę reklamową i politykę dodatkowych materiałów sponsorowanych (tzw. insertów) zgodną z profilem czasopisma.

16.3. Redakcja, podejmując decyzję o reprincie, zobowiązuje się także do wprowadzenia zauważonych usterek czy błędów.

17. Konflikt interesów

17.1. Redakcja stosuje swój własny system zarządzania w przypadku konfliktu interesów, który dotyczy samego kolegium redakcyjnego, współpracy z wydawcą, autorami tekstów, recenzentami, czy edytorami.

17.2. Redakcja deklaruje brak stronniczości co do przebiegu procesu recenzyjnego.

18. Dodatek

18.1. Redakcja nie podejmuje decyzji wydawniczych w oparciu o źródło pochodzenia tekstu, tzn. nie mają na tę decyzję wpływu takie czynniki jak: narodowość, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasa czy wyznawana przez autora religia. Decyzje, co do edycji i publikacji nadsyłanych tekstów, nie są zdeterminowane przez politykę rządu czy też innych podmiotów, ale są tylko i wyłącznie decyzją własną redakcji.