PROCES RECENZJI

  1. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na poddanie tekstu procedurze recenzyjnej.
  2. Redaktor naczelny po konsultacji z członkami redakcji kwalifikuje do recenzji artykuły zgodne z profilem czasopisma.
  3. Kolegium redakcyjne wybiera odpowiednich recenzentów, zaś decyzję o publikacji tekstów podejmuje na podstawie ich opinii.
  4. Każdy artykuł recenzuje dwóch ekspertów, nieznajdujących się w relacji służbowej bądź osobistej z autorem ocenianego tekstu. Recenzenci – analogicznie niezależni od siebie – są wybierani spośród specjalistów posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego albo równoważne kwalifikacje w przypadku ich zatrudnienia w instytucjach zagranicznych. Dla sporządzenia recenzji artykułu wymagającego u oceniającego szczególnie wąskiej specjalizacji może być wybrany ekspert ze stopniem naukowym doktora.
  5. Zasadniczo recenzje sporządzane są nieodpłatnie, chyba że w szczególnych przypadkach postanowiono inaczej i zawarto stosowną umowę o dzieło.
  6. W procedurze są zachowywane zasady: poufności i obustronnej anonimowości zgodnie z wymaganiami tzw. podwójnie ślepej recenzji. Redaktor naczelny udostępnia recenzentom anonimową wersję tekstu artykułu, a autorom wyłącznie treść merytoryczną recenzji oraz wniosek końcowy recenzenta; nie udostępnia zaś danych personalnych recenzenta. Zbiorcza lista recenzentów publikowana jest raz w roku w wydrukowanym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej.
  7. Niewymienione w powyższej procedurze elementy są zgodne z zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.