Nauczanie papieża Franciszka o rodzinie w kontekście jej powołania do ewangelizacji i wychowaniaAbstrakt

W nauczaniu papieża Franciszka szczególne miejsce zajmje refleksja nad rolą rodziny w procesie ewangelizacji i formacji wiary. Punktem wyjścia jest tutaj właściwa antropologia (komplementarność kobiety i mężczyzny, odpowiednie role w rodzinie) oraz teologiczne podstawy (doświadczenie Boga, rodzina zakorzeniona w łasce sakramentu małżeństwa). Świadomość tego fundamentu jest niezbędna w kontekście trudności i zagrożeń dotykających współczesne rodziny. Wśród tych negatywnych wpływów należy widzieć przede wszystkim konsumizm, materializm, bezbożny styl życia, współczesne bożki, problemy społeczne i ekonomiczne,
jak również ideologie uderzające w rodzinę i wpływające na społeczny kształt rzeczywistości. W takiej perspektywie tym bardziej konieczne staje się wyeksponowanie zasadniczych zadań stojących przed rodziną. Rodzina jest więc szkołą człowieczeństwa, życia duchowego i eklezjalnego, życia społecznego i ewangelizacji. W realizacji tego szerokiego posłannictwa rodzina powinna mieć wielowymiarowe wsparcie od całego Kościoła, w szczególności od ruchów i stowarzyszeń katolickich.


Słowa kluczowe

duchowość rodzinna; rodzinna ewangelizacja; chrześcijańskie wychowanie; zagrożenia dla rodzin; zadania rodziny

XIV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dokumenty i komentarz, Kraków 2016.

Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy, tłum. K. Zabawa, K. Łukoszczyk, Gubin 2014.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (2010).

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate (2009).

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est (2006).

Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi (2007).

Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia (2016).

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (2013).

Franciszek, Biblia w każdej rodzinie, OssRomPol 10 (2014), s. 9.

Franciszek, Chrońcie największy skarb waszego kraju, OssRomPol 2 (2015), s. 18-20.

Franciszek, Czego uczy ojciec, OssRomPol 3-4 (2015), s. 34-35.

Franciszek, Dar odnowionej bliskości między rodziną a Kościołem, OssRomPol 10 (2015), s. 47-50.

Franciszek, Dobre wychowanie, OssRomPol 6 (2015), s. 43-44.

Franciszek, Dzieciątko Jezus prawdziwym pocieszycielem, www.papiez.wiara.pl/doc/2894675.Dzieciatko-Jezus-prawdziwym-pocieszycielem [dostęp: 27.12.2015].

Franciszek, Dzięki miłości czujemy się jak w domu, OssRomPol 10 (2015), s. 51-52.

Franciszek, Dziękujemy, drogi i umiłowany papieżu Pawle VI, OssRomPol 11 (2014), s. 22-23.

Franciszek, Encyklika Laudato si’ (2015).

Franciszek, Encyklika Lumen fidei (2013).

Franciszek, Ewangelia małżeństwa. Przesłanie na VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii, OssRomPol 1 (2015), s. 33-34.

Franciszek, Ewangelizacja jest naszą rewolucją, www.papiez.wiara.pl/doc/2580689.To-jest-ewangelizowane-to-jest-nasza-rewolucja [dostęp: 20.12.2015].

Franciszek, Hymn do matek, OssRomPol 2 (2015), s. 52-53.

Franciszek, Ile razy mówimy „dziękuję” w rodzinie?, OssRomPol 12 (2013), s. 7-9.

Franciszek, Jeśli brakuje wina radości, OssRomPol 10 (2014), s. 7-8.

Franciszek, Każdego dnia odbudowujmy pokój w rodzinie, OssRomPol 12 (2013), s. 10-12.

Franciszek, Kluczowe przymierze, OssRomPol 10 (2015), s. 57-58.

Franciszek, Łzy są łaską, OssRomPol 6 (2013), s. 5-6.

Franciszek, Maryja i Symeon z Dzieciątkiem na ręku, OssRomPol 2 (2015), s. 50-51.

Franciszek, Miłosierdzie Boga dla świata, OssRomPol 5 (2013), s. 41-43.

Franciszek, Miłość cierpliwa, która rodzi radość, www.osservatoreromano.va/pl/news/miosc-cierpliwa-ktora-rodzi-radosc [dostęp: 15.12.2015].

Franciszek, Nadzieja dla społeczeństwa, OssRomPol 1 (2015), s. 45-46.

Franciszek, Nie ulegajmy pesymizmowi i zniechęceniu, OssRomPol 5 (2013), s. 10-11.

Franciszek, Niech rodzina będzie miejscem przebaczenia!, www.papiez.wiara.pl/doc/2897380.Niech-rodzina-bedzie-miejscem-przebaczenia [dostęp: 31.12.2015].

Franciszek, Obecność Papieża jest gwarancją, OssRomPol 11 (2014), s. 19-21.

Franciszek, Od początku stworzenia Bóg błogosławi ludzką miłość, OssRomPol 10 (2015), s. 15-17.

Franciszek, Ona jest Matką każdej zranionej rodziny, OssRomPol 2 (2015), s. 13-14.

Franciszek, Pierwszymi świadkami są kobiety, OssRomPol 5 (2013), s. 46-47.

Franciszek, Pokój w świecie zaczyna się w domu, OssRomPol 2 (2014), s. 38-39.

Franciszek, Potrzebny jest tlen Ewangelii, OssRomPol 12 (2013), s. 18-19.

Franciszek, Rodzice nie mogą rezygnować z wychowywania dzieci, OssRomPol 6 (2015), s. 44-46.

Franciszek, Rodzina oparta na związku mężczyzny i kobiety jest faktem antropologicznym, OssRomPol 12 (2014), s. 37-38.

Franciszek, Rodzina światłem w ciemności świata, OssRomPol 10 (2015), s. 13-14.

Franciszek, Te dzieci są ogniwami łańcucha, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/homilie/chrzestp_12012014.html [dostęp: 20.12.2015].

Franciszek, Trzy miłości w związku małżeńskim, www.osservatoreromano.va/pl/news/trzy-milosci-w-zwiazku-z-malzenstwem [dostęp: 20.12.2015].

Franciszek, Uśmiech na pustyni miasta, OssRomPol 10 (2015), s. 56-57.

Franciszek, W domu Maryi, OssRomPol 10 (2013), s. 13-15.

Franciszek, W rodzinie uczymy się kochać i bronić życia, OssRomPol 12 (2013), s. 27-29.

Franciszek, Wielkie bogactwo społeczne, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/homilie/ekwador_msza_06072015.html [dostęp: 1.12.2015].

Franciszek, Złoty węzeł, OssRomPol 10 (2015), s. 59-60.

Jan Paweł II , Adhortacja apostolska Christifideles laici (1988).

Jan Paweł II , Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (2003).

Jan Paweł II , Adhortacja apostolska Familiaris consortio (1981).

Jan Paweł II , Encyklika Centesimus annus (1991).

Jan Paweł II , Encyklika Laborem exercens (1981).

Jan Paweł II , Encyklika Redemptor hominis (1979).

Jan Paweł II , Encyklika Sollicitudo rei socialis (1987).

Jan Paweł II , List apostolski Dies Domini (1998).

Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Teologia małżeństwa, red. W. Zega, Kraków 1999.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, tłum. J. Sroka, Poznań 2003.

Kwiatki papieża Franciszka / kard. Jorge Mario Bergoglio, red. P. Słabek, tłum. X. Bordas i in., Kraków 2013.

Leon XIII , Encyklika Arcanum divinae sapientiae (1880), w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 1997, nr 687-691.

Modlitwa Papieża Franciszka do Świętej Rodziny, OssRomPol 12 (2013), s. 14.

Paweł VI, Encyklika Humanae vitae (1968).

Sobór Watykański II , Gravissimum educationis (1965).

Sobór Watykański II , Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem (1965).

Sobór Watykański II , Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (1965).

Pobierz

Opublikowane : 2016-06-30


SawaP. (2016). Nauczanie papieża Franciszka o rodzinie w kontekście jej powołania do ewangelizacji i wychowania. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 58-78. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15640

Przemysław Sawa  przemyslaw.sawa@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).