Dzisiejsze ataki na małżeństwo i rodzinęAbstrakt

Cechą spotykanej dziś antykultury są ataki na małżeństwo i rodzinę. Mają one charakter negacji rodziny i prób jej wielorakiej destrukcji. W artykule zostają przedstawione główne źródła tych destruktywnych oddziaływań. Treść pierwszego paragrafu ukazuje błędne filozofie człowieka i utopie niszczące rodzinę. Omówione są tu filozoficzne modele humanistyczne, w których można znaleźć uzasadnienia potrzeb właściwej formacji do odpowiedzialności w życiu osobistym i rodzinnym oraz filozoficzne modele pragmatyczne, które przeważnie nie zajmują się potrzebami życia rodzinnego i wprost nie zamierzają szkodzić jego rozwojowi. Drugi paragraf przedstawia ataki ma małżeństwo i rodzinę pod względem deformacji i manipulacji prawnej. Treścią trzeciego paragrafu są media. Media potrafią też wyrządzić poważną szkodę rodzinom, prezentując niewłaściwą, a nawet wypaczoną wizję życia, rodziny, religii i moralności. W przekazie informacji w jakiejkolwiek
formie należy zawsze kierować się etyczną zasadą poszanowania prawdy i godności człowieka. W paragrafie czwartym autor przedstawia ataki na chrześcijańskie wychowanie. Są one częścią antypedagogiki. Są one też przejawem ataków na chrześcijaństwo, a w Polsce na rodzinę katolicką i wychowanie katolickie.


Słowa kluczowe

ataki; ataki na rodzinę; małżeństwo; media; rodzina; Sobór Watykański II

Abp Głódź: Powstrzymać inwazję środowisk laickich, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,16483676,Abp_Glodz__Powstrzymac_inwazje_srodowisk_laickich_

html [dostęp: 15.06.2016].

Bazylow L., Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.

Beauvoir S. de, Druga płeć, Warszawa 2014.

Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003.

Crawford D., Sexuality, the Common Good and the Public Recognition of the Homosexual Unions, w: Amare nella differenza. Le forme della sessualità e il pensiero cattolico: studio interdisciplinare, eds. L. Melina, S. Belardinelli, Vaticano 2012, s. 484-486.

Crick B., Toleration and Tolerance in Theory and Practice, „Government and Opposition”, „Spring” 6 (1971).

De Matei R., Dyktatura relatywizmu, Warszawa 2009.

Dec I., rec. Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, , ss. 407, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 1 (2003), s. 242-245.

Dłubacz W., Pedagogika katolicka? Uwagi filozofa, „Pedagogika Katolicka” 1 (2007).

Dziadzio A., Skąd się wzięły rozwody? Historia prawa małżeńskiego, http://www.pch24.pl/skad-sie-wziely-rozwody--historia-prawa-malzenskiego,31667,i.html [dostęp:

06.2016].

Dzięga A., W sprawie kryteriów dyskusji nad pedagogiką katolicką, „Pedagogika Katolicka” 1 (2007).

Franciszek, Lumen fidei (2013).

Franciszek, Przemówienie w Kongresie USA (25.09.2015), http://wyborcza.pl/1,91446,18905040,papiez-w-kongresie-usa-w-obronie-rodziny-i-malzenstwa.

html#ixzz3mpCwaP9T [dostęp: 15.06.2016].

Franciszek, Redefinicja małżeństwa zagrożeniem dla rodziny, http://queer.pl/news/195454/papiez-malzenstwo-geje-lesbijki-lgbt-watykan [dostęp: 15.06.2016].

http://www.eprudnik.pl/narastajacy-atak-na-rodzine [dostęp: 15.06.2016].

http://www.fronda.pl/t/atak-na-rodzine.html [dostęp: 15.06.2016].

http://www.naszdziennik.pl/wp/90197,dzieci-bez-tozsamosci.html [dostęp: 15.06.2016].

Jan Paweł II , Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa (2003).

Jan Paweł II , Encyklika Centesimus annus (1991).

Jan Paweł II , Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo. Orędzie na XXXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (2004).

Jan Paweł II , Przemówienie w UNESCO (2.06.1980), w: tegoż, Wiara i kultura, Rzym 1980.

Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2003.

Karoń K., Historia antykultury. Marsz przez instytucje, http://www.historiasztuki.com.pl/strony/021-10-00-ANTYKULTURA -MARSZ .html [dostęp: 15.06.2016].

Legutko R., Idee i rzeczywistość. Tolerancja czynna, „Arcana” 6 (1996), s. 5-23.

Majka J., Kościół – kultura – kultury, „Ateneum Kapłańskie” 481 (1989), s. 346-347.

Marks K., Engels F., Manifest komunistyczny, w: tychże, Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa 1949.

Mazurkiewicz P., Ideologia gender jako wyzwanie dla chrześcijańskiej antropologii, w: http://tydzienwychowania.pl/wp-content/uploads/2015/08/TW-ks-Mazurkiewicz-gender.pdf [dostęp: 15.06.2016].

mc, Abp Hoser: Biała chrześcijańska Europa zginie jeśli nic się nie zmieni, http://wyborcza.pl/1,75478,17339406,Abp_Hoser__Biala_chrzescijanska_Europa_zginie__jesli.

html [dostęp: 15.06.2016].

MCC /C-FAM, Wzrasta wrogość wobec chrześcijan w Europie, http://www.fronda.pl/a/wzrasta-wrogosc-wobec-chrzescijan-w-europie,29149.html [dostęp: 15.06.2016].

Mokrzycki B., Wielki znak czasu – wszechstronne ataki na rodzinę, http://www.angelus.pl/index.php/swiadectwa-rozmyslania/539-wielki-znak-czasu-wszechstronne-ataki-na-rodzine-ks-bronislaw-mokrzycki-sj [dostęp: 15.06.2016].

Palazzani L., L’ideologia „gender” come problema biopolitico, Intervento al Settimana Sociale, Pisa, 18-21 ottobre 2007, s. 1.

PAP/es, Papież: rodzina jest podstawą kultury, http://www.stefczyk.info/wiadomosci/swiat/papiez-rodzina-jest-podstawa-kultury,14856683809 [dostęp: 15.06.2016].

Paweł VI, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (1969).

Reed J., Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem, Warszawa 1956.

Seweryniak H., Antropologia pokolenia JP II, Płock 2006.

Sieroń R., Model wychowania chrześcijańskiego według Świętego Pawła Apostoła, Sandomierz 2007.

Sobór Watykański II , Konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et spes (1965).

Tuszyńska-Bogucka W., rec. Rodzina w mediach, red. M. Sitarczyk, Warszawa 2013, http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/rodzina-w-mediach-media-w-rodzinie/1863 [dostęp: 15.06.2016].

Wilk J., Wiara i kultura w rodzinie, Lublin 1979, s. 14.

Wilk J., Znaczenie pierwszych doświadczeń dla religijnego wychowania małego dziecka w rodzinie, Lublin 1987.

Wosicki P., Dzieci bez tożsamości, http://www.naszdziennik.pl/wp/90197,dzieci-beztozsamosci.html [dostęp: 15.06.2016].

Wyjątki z dzieł przewodniczącego Mao Tse-tunga. Czerwona Książeczka, Wrocław 2005.

Zizek S., Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917, Kraków 2006.

Pobierz

Opublikowane : 2016-06-30


DrożdżA. (2016). Dzisiejsze ataki na małżeństwo i rodzinę. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 113-133. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15665

Alojzy Drożdż 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).